Zaczynamy roboty budowlane w ramach Projektu

W październiku rozpocznie się przebudowa linii napowietrzno-kablowej zasilania podstawowego oczyszczalni na odcinku od ulicy Armii Krajowej w Skierniewicach do działki nr 911 w Mokrej Prawej. Na czas wykonywania robót budowlanych zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w ulicy Działkowej i Nowobielańskiej. O rozpoczęciu robót będziemy informować na bieżąco.

Zadanie wchodzi w skład projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Wczoraj, tj. 20 września 2017 r., podpisana została umowa z wykonawcą wyżej wymienionych robót budowlanych - firmą WW INSTAL - Energetyka Wacław Wojenka zs. w Sierakowicach Lewych.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- ułożenie kabli średniego napięcia (SN) linii zasilania podstawowego oczyszczalni ścieków dla miasta Skierniewice na odcinku od ulicy Armii Krajowej
w Skierniewicach do działki nr 911 w Mokrej Prawej – długość odcinka: około 948m;
- demontaż linii napowietrzno-kablowej zasilania podstawowego oczyszczalni ścieków dla miasta Skierniewice na odcinku od ulicy Nowobielańskiej
w Skierniewicach do działki nr 911 w Mokrej Prawej – 5 słupów, długość odcinka: około 580 m;
- demontaż kabla SN na wzdłuż ulicy Nowobielańskiej – długość odcinka: około 75 m
Termin realizacji wyznaczony został na 60 dni.

21.09.2017