Audit TÜV SÜD w Spółce

W dniach 27-29 września 2017 r. w ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej odbył się zewnętrzny audyt odnawiający, weryfikujący zgodność wdrożonego w Spółce systemu zarządzania jakością z zapisami normy ISO 9001:2015.wod kan.quality1
Auditorzy jednostki certyfikującej TÜV SÜD Management Service GmbH potwierdzili, że audyt dostarczył obiektywnych dowodów na zgodność systemu z wymaganiami normy.

Wynikiem tego jest otrzymana rekomendacja wydania przez jednostkę certyfikującą certyfikatu w zakresie: „Produkcja i dostarczanie wody dla ludności oraz innych odbiorców; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych; odbiór i oczyszczanie nieczystości ciekłych; eksploatacja, renowacja, rozwój, rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych; badania laboratoryjne fizykochemiczne ścieków, wody i osadów oraz badania mikrobiologiczne wody”.

System w Spółce został zbudowany na bazie systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2008, funkcjonującego wyłącznie w obszarze zakładowego laboratorium. W efekcie konsekwentnych prac Zespołu Wdrożeniowego, trwających od stycznia br., zakres systemu został rozszerzony i objął te obszary działania Spółki, które mają istotny wpływ na jakość świadczonych przez nas usług na rzecz społeczności lokalnej i innych stron zainteresowanych oraz na ochronę środowiska naturalnego.

Pozytywny wynik cieszy, a jednocześnie jest świadectwem pozytywnej oceny naszych działań przez obiektywną jednostkę zewnętrzną. Certyfikat, który otrzymamy za kilkanaście dni, należy postrzegać nie tylko jako pewną nobilitację, ale także jako kolejne wyzwanie dla personelu Spółki wobec potrzeb i oczekiwań przede wszystkim społeczności Skierniewic.

Promesa2017