1) Nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

2) Wartość projektu: 140 277 471,63 PLN

3) Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 73 112 816,14 PLN

4) W zakres projektu wchodzą następujące zadania:

- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej

- Budowa około 7,5 km kanalizacji sanitarnej w ul. Trakcyjnej, Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej, Trakcyjnej, Pomarańczowej, Młynarskiej, Plantowej,  Prostej, Wąskiej, Równoległej, Irysowej, Cytrynowej, Kwiatowej, Zadębie sięgacz, Nowobielańskiej, Miłej, Granicznej, Nowobielańskiej/Dobrej        

- Rozdział około 5 km kanalizacji ogólnospławnej w ul. Armii Krajowej, Trzcińskiej, Kopernika, Nasturcjowej oraz al. Niepodległości wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja

- Modernizacja 29 sztuk przepompowni ścieków (w tym budowa monitoringu sieci kanalizacyjnej) wraz z budową systemu monitoringu przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej

- Modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęć wody – wraz z budową nowego ujęcia wody

- Budowa około 1,7 km  sieci wodociągowej w ul. Traugutta, Trakcyjnej, Miłej, wraz z przebudową wodociągu w ul. Armii Krajowej

- Zakup trzech samochodów specjalistycznych 

- Modernizacja stacji transformatorowych oczyszczalni ścieków 

- Zakup oprogramowania (klasy GIS) do zarządzania majątkiem spółki

5) Liczba nowych użytkowników, którzy uzyskają możliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej - 935 Mk (mieszkańców). Liczba użytkowników, którzy skorzystają z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 119 Mk.

6) Okres kwalifikowania wydatków: 1 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2022 r.

Poznaj szczegóły Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl