Postępowania prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności:

 

Data ogłoszenia: 18.05.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia: 

Aktualizacja projektu wagi samochodowej i pełnienie nadzoru autorskiego.

 

Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Numer sprawy: ZS/015/R/U/JRP/18

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb udzielenia zamówienia:  zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 - Dokumentacja techniczna

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn.05.06.2018r.

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 18.06.2018r.

 


Data ogłoszenia: 15.05.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

„Usługa polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych nad odtworzeniem nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Pomarańczowej, Plantowej, Młynarskiej, Trzcińskiej, Nasturcjowej, 1-go Maja i Trakcyjnej w Skierniewicach”

 

Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Numer sprawy: ZS/017/R/U/JRP/18

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - Projekty ( plik *.rar 500mb)

załącznik nr 2 - Formularz oferty

załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 4 - Wykaz osób

załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania podmiotu innego

załącznik nr 6 - Wzór umowy

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

 

 

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 25.05.2018

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 07.06.2018r.

 


Data ogłoszenia: 14.05.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odtworzenia nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej, Rekreacyjnej i Kolejowej w Skierniewicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonaniem skutecznego zgłoszenia budowy oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych”.

Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Numer sprawy: ZS/019/R/U/JRP/18

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

załącznik nr 2 - Formularz oferty

załącznik nr 3 - Wykaz cen ul. Warszawska, Rekreacyjna, Kolejowa

załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 5 - Wykaz usług

załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu innego

załącznik nr 7 - Wzór umowy

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Wyjaśnienia treści Zapytania z dn. 18.05.2018 r.

Mapa do celów projektowych - Warszawska, Rekreacyjna, Kolejowa

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.05.2018r.

Wzór oświadczenia o przynalezności do grupy kapitałowej

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 12.06.2018r.

 


 

Data ogłoszenia: 26.04.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odtworzenia nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej, Rekreacyjnej i Kolejowej w Skierniewicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonaniem skutecznego zgłoszenia budowy oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych”.

Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Numer sprawy: ZS/016/R/U/JRP/18

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

załącznik nr 2 - Formularz oferty

załącznik nr 3 - Wykaz cen ul. Warszawska, Rekreacyjna, Kolejowa

załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 5 - Wykaz usług

załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu innego

załącznik nr 7 - Wzór umowy

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 08.05.2018r.

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dn. 09.05.2018r.

 


Data ogłoszenia: 18.04.2018 r.

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa włazów kanalizacyjnych klasy D400 z pokrywą z logo ZWiK”

Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Numer sprawy: ZS/012/R/D/JRP/18

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb udzielenia zamówienia:  zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Wykaz cen

załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 4 - Wzór umowy

załącznik  do umowy - Oświadczenie gwarancyjne

załącznik nr 5 – Projekt graficzny z logo ZWiK

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dn. 27.04.2018r.

 


Data ogłoszenia: 12.04.2018 r.

Przedmiot zamówienia:

Część I - ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odtworzenia nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodległości i ul. Kopernika w Skierniewicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonaniem skutecznego zgłoszenia budowy oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych”,

Część II - ,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odtworzenia nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej, Rekreacyjnej i Kolejowej w Skierniewicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonaniem skutecznego zgłoszenia budowy oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych”.

Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Numer sprawy: ZS/011/R/U/JRP/18

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1.1a - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I - Etap I - Al. Niepodległości

załącznik nr 1.1b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I - Etap II - ul. Kopernika

załącznik nr 1.2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część II

załącznik nr 2.1 - Formularz oferty dla Części I

załącznik nr 2.2 - Formularz oferty dla Części II

załącznik nr 3.1 - Wykaz cen Al. Niepodległości i ul. Kopernika - dla Części I

załącznik nr 3.2 - Wykaz cen ul. Warszawska, Rekreacyjna, Kolejowa - dla Części II

załącznik nr 4- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia - dla Części I i/lub II

załącznik nr 5 - Wykaz usług - dla Części I i/lub II

załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu innego - dla Części I i/lub II

załącznik nr 7a - Wzór umowy dla Części I

załącznik nr 7b - Wzór umowy dla Części II

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.04.2018r.

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania cz. II z dn. 23.04.2018r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. I z dn. 30.04.2018 r

 


Data ogłoszenia: 16.03.2018 r.

Przedmiot zamówienia:

 „Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów dolnokredowych – otworu studziennego nr VI, dla potrzeb komunalnych miasta Skierniewice na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ulicy Waryńskiego 22/24 z podłączeniem do SUW (sieć wodociągowa), przyłączem energetycznym i drogą dojazdową”.

Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Numer sprawy: ZS/008/R/U/JRP/18 

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna

załącznik nr 2 - Formularz oferty

załącznik nr 3  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 

załącznik nr 4 - Wykaz osób

załącznik nr 5 - Wykaz usług

załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 7 - Wzór zobowiązania podmiotu innego

załącznik nr 8 - Wzór umowy

 

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn.28.03.2018r.

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 18.04.2018r.

 


Data ogłoszenia: 07.03.2018 r.

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa rur pompowych kołnierzowych do ujęć wód podziemnych w Skierniewicach”

Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Numer sprawy: ZS/006/R/D/JRP/18

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

załącznik nr 2 - Formularz cenowy

załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 4 - Wzór umowy

załącznik do umowy - Oświadczenie gwarancyjne

załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dn. 12.03.2018r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 15.03.2018r.

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 06.04.2018r.


 

Data ogłoszenia: 23.02.2018 r.

 Przedmiot zamówienia:

cz. 01 - „Usługę polegającą na pełnieniu nadzoru geologicznego dla zadania inwestycyjnego  pn.: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów dolnokredowych – otworu studziennego nr VI, dla potrzeb komunalnych miasta Skierniewice na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ulicy Waryńskiego 22/24 z podłączeniem do SUW (sieć wodociągowa), przyłączem energetycznym i drogą dojazdową”,

cz. 02 - „Usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów dolnokredowych – otworu studziennego nr VI, dla potrzeb komunalnych miasta Skierniewice na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ulicy Waryńskiego 22/24 z podłączeniem do SUW (sieć wodociągowa), przyłączem energetycznym i drogą dojazdową”.

Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Numer sprawy: ZS/005/R/U/JRP/18

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb udzielenia zamówienia:  zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna (część 01 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 2 -  Dokumentacja techniczna (część 02 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 3a - Formularz ofertowy (część 01 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 3b - Formularz ofertowy (część 02 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 4  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (część 01 i/lub 02 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 5a - Wykaz osób (część 01 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 5b  Wykaz osób (część 02 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 6a - Wykaz usług (część 01 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 6b - Wykaz usług (część 02 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  (część 01 i/lub 02 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 8 - Wzór zobowiązania podmiotu innego (część 01 i/lub 02 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 9a - Wzór umowy  (część 01 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 9b - Wzór umowy (część 02 przedmiotu zamówienia)

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.03.2018r.

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dn. 07.03.2018r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 14.03.2018r.

 


 

Data ogłoszenia: 22.12.2017 r.

Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na zadanie pn.: „Instalacja pompy ciepła dla zasilenia obiektów ogrzewanych na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej”.

Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład Projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III”, na który został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020”.

Numer sprawy: ZS/021/R/U/JRP/17

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia oraz Zał. nr 1 Dokumentacja techniczna

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

Zał. nr 3 - Oś. spełnianie warunków brak podstaw do wykluczenia

Zał. nr 4 - Wykaz osób skierowanych

Zał. nr 5 - Wykaz usług nr 5 - Wykaz usług

Zał. nr 6 - Wzór umowy

Zał. nr 7 - Wzór oświadczenia o przynal do grupy kapitalowej

Zał. nr 8 - Wzór zobowiązania innego podmiotu

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert 12.01.2018 r.

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze 23.01.2018 

 

Data 18.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

,,Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów dolnokredowych – otworu studziennego nr VI dla potrzeb komunalnych miasta Skierniewice na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Waryńskiego 22/24 z podłączeniem do SUW (sieć wodociągowa), przyłączem energetycznym i drogą dojazdową”

nr sprawy ZS/012/R/RB/JRP/17

20.12.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Data: 14.09.2017r.

Zapytanie ofertowe na :

Część 01: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na zadania pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ulicy Waryńskiego wraz z modernizacją ujęć wody zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice".

Część 02: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na zadanie pn.: "Przebudowa stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej".

Część 03: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na zadanie pn.: "Instalacja pompy ciepła dla zasilenia obiektów ogrzewanych na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej".

25.09.2017r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

09.11.2017r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Data: 05.09.2017r.

Zapytanie ofertowe na :

"Usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa lini napowitrzno-kablowej zasilania podstawowego oczyszczalni ścieków dla miasta Skierniewice na odcinku od ul. Armii Krajowej w Skierniewicach do działki nr ewid.911 w Mokrej Prawej"

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Data: 10.08.2017r.

Zapytanie ofertowe na :

"Przebudowę linii napowietrzno-kablowej zasilania podstawowego oczyszczalni ścieków dla miasta Skierniewice na odcinku od ulicy Armii Krajowej w Skierniewicach do działki nr 911 w Mokrej Prawej"

Ogłoszenie o wyborze oferty