Postępowania prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności :

Data 18.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

POSTĘPOWANIE NA ZASADZIE KONKURENCYJNOŚCI

,,Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów dolnokredowych – otworu studziennego nr VI dla potrzeb komunalnych miasta Skierniewice na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Waryńskiego 22/24 z podłączeniem do SUW (sieć wodociągowa), przyłączem energetycznym i drogą dojazdową”

nr sprawy ZS/012/R/RB/JRP/17

24.11.2017r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

 

17.11.2017r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

 

13.11.2017r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

 

 31.10.2017r.

Uwaga zmiana treści ogłoszenia wraz z wyjaśnieniami

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Zał. nr 2 Zmiana formularza ofertowego

Zał. nr nr 7 Zmiana wzoru umowy

Zatwierdzona zmiana zapytania ofertowego

Zmiana zapytania ofertowego

 

 

 

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Zatwierdzone zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1a Dokumentacja techniczna

Zał. nr 2 Formularz ofertowy

Zał. nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 4 Wykaz robót budowlanych

Zał. nr 5 Wykaz osób skierowanych

Zał. nr 6 Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. nr 7 Wzór umowy

Zał. nr 8 Wzór zobowiązania innego podmiotu

25.10.2017

Uwaga : Zmiana treści ogłoszenia wraz z wyjaśnieniami

Ogłoszenie o zmiana ogłoszenia

Wyjaśnienie treści zapytania

Zmiana treści zapytania ofertowego

Data  14.09.2017r.

Zapytanie ofertowe na :

Część 01: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na zadania pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ulicy Waryńskiego wraz z modernizacją ujęć wody zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice".

Część 02: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na zadanie pn.: "Przebudowa stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej".

Część 03: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na zadanie pn.: "Instalacja pompy ciepła dla zasilenia obiektów ogrzewanych na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej".

- nr sprawy ZS/013/R/U/JRP/17

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności

Zatwierdzone zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe ZS 013 R U JRP 17

Zał. nr 1a Dokumentacja techniczna i opis przedmiotu zamówienia cz.01 (rozmiar - 1,4 Gb)

Zał. nr 1b Dokumentacja techniczna i opis przedmiotu zamówienia cz.02

Zał. nr 1c Dokumentacja techniczna i opis przedmiotu zamówienia cz.03

Zał. nr 2a - Formularz ofertowy Cz.01

Zał. nr 2b - Formularz ofertowy Cz.02

Zał. nr 2c - Formularz ofertowy Cz.03

Zał. nr 3a - Formularz cenowy Cz.01

Zał. nr 3b - Formularz cenowy Cz.02

Zał. nr 3c - Formularz cenowy Cz.03

Zał. nr 4 - Oświadczenie konflikt interesów

Zał. nr 5 - Oś. spełnianie warunków brak podstaw do wykluczenia

Zał. nr 6a - Wykaz usług Cz.01

Zał. nr 6b - Wykaz usług Cz.02

Zał. nr 6c - Wykaz usług Cz.03

Zał. nr 7a - Wykaz osób skierowanych Cz.01

Zał. nr 7b - Wykaz osób skierowanych Cz.02

Zał. nr 7c - Wykaz osób skierowanych Cz.03

Zał. nr 8 - Wzór zobowiązania innego podmiotu

Zał. nr 9 - Wzór oświadczenia o przynal. do grupy kap.

Zał. nr 10a - Wzór umowy SUW

Zał. nr 10b - Wzór umowy TRAFO

Zał. nr 10c - Wzór umowy pompa ciepła

21.09.2017r.

Uwaga : Zmiana treści ogłoszenia z wyjaśnieniami

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zmiana zał. 6a

Zmiana ogłoszenia

Zmiana treści ogłoszenia

25.09.2017r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

09.11.2017r.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Data 05.09.2017r.

Zapytanie ofertowe na :

"Usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa lini napowitrzno-kablowej zasilania podstawowego oczyszczalni ścieków dla miasta Skierniewice na odcinku od ul. Armii Krajowej w Skierniewicach do działki nr ewid.911 w Mokrej Prawej"

- nr sprawy ZS/010/R/U/JRP/17

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności

Zmiana treści ogłoszenia

Zatwierdzone zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe ZS 010 R U JRP 17

Zał.nr 1 - Formularz ofertowy

Zał.nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Zał.nr 3 - Wykaz osób

Zał.nr 4 - Wykaz usług

Zał.nr 5 - Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zał.nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu innego

Zał.nr 7 - Wzór umowy

Zał.nr 8 - Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dotyczące przebudowę linii napowietrzno-kablowej

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Data : 10.08.2017r.

Zapytanie ofertowe na :

"Przebudowę linii napowietrzno-kablowej zasilania podstawowego oczyszczalni ścieków dla miasta Skierniewice na odcinku od ulicy Armii Krajowej w Skierniewicach do działki nr 911 w Mokrej Prawej"

- nr sprawy ZS/009/R/RB/JRP/17

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności

Zatwierdzone zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe ZS 009 R RB JRP 17

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1a Wykaz materiałów i urządzeń (parametry równoważności)

Zał. nr 1b Dokumentacja projektowa (STWiORB,Projekt budowlano-wykonawczy , przedmiar robót)

Zał. nr 2 Formularz ofertowy

Zał. nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 4 Wykaz osób

Zał. nr 5 Wykaz robót budowlanych

Zał. nr 6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zał. nr 7 Wzór umowy

Zał. nr 8 Wzór zobowiązań podmiotu innego

Informacja z otwarcia ofert 

Ogłoszenie o wyborze oferty