Postępowania prowadzone zgodnie z Zasadą Konkurencyjności:

 

Data ogłoszenia: 23.02.2018 r.

 Przedmiot zamówienia:

cz. 01 - „Usługę polegającą na pełnieniu nadzoru geologicznego dla zadania inwestycyjnego  pn.: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów dolnokredowych – otworu studziennego nr VI, dla potrzeb komunalnych miasta Skierniewice na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ulicy Waryńskiego 22/24 z podłączeniem do SUW (sieć wodociągowa), przyłączem energetycznym i drogą dojazdową”,

cz. 02 - „Usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów dolnokredowych – otworu studziennego nr VI, dla potrzeb komunalnych miasta Skierniewice na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ulicy Waryńskiego 22/24 z podłączeniem do SUW (sieć wodociągowa), przyłączem energetycznym i drogą dojazdową”.

Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Numer sprawy: ZS/005/R/U/JRP/18

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb udzielenia zamówienia:  zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna (część 01 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 2 -  Dokumentacja techniczna (część 02 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 3a - Formularz ofertowy (część 01 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 3b - Formularz ofertowy (część 02 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 4  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (część 01 i/lub 02 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 5a - Wykaz osób (część 01 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 5b  Wykaz osób (część 02 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 6a - Wykaz usług (część 01 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 6b - Wykaz usług (część 02 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  (część 01 i/lub 02 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 8 - Wzór zobowiązania podmiotu innego (część 01 i/lub 02 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 9a - Wzór umowy  (część 01 przedmiotu zamówienia)

załącznik nr 9b - Wzór umowy (część 02 przedmiotu zamówienia)

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Wynik postępowania:

 


 

Data ogłoszenia: 22.12.2017 r.

Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na zadanie pn.: „Instalacja pompy ciepła dla zasilenia obiektów ogrzewanych na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej”.

Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład Projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III”, na który został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020”.

Numer sprawy: ZS/021/R/U/JRP/17

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia oraz Zał. nr 1 Dokumentacja techniczna

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

Zał. nr 3 - Oś. spełnianie warunków brak podstaw do wykluczenia

Zał. nr 4 - Wykaz osób skierowanych

Zał. nr 5 - Wykaz usług nr 5 - Wykaz usług

Zał. nr 6 - Wzór umowy

Zał. nr 7 - Wzór oświadczenia o przynal do grupy kapitalowej

Zał. nr 8 - Wzór zobowiązania innego podmiotu

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert 12.01.2018 r.

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze 23.01.2018 

 

Data 18.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

,,Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów dolnokredowych – otworu studziennego nr VI dla potrzeb komunalnych miasta Skierniewice na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Waryńskiego 22/24 z podłączeniem do SUW (sieć wodociągowa), przyłączem energetycznym i drogą dojazdową”

nr sprawy ZS/012/R/RB/JRP/17

20.12.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Data: 14.09.2017r.

Zapytanie ofertowe na :

Część 01: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na zadania pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ulicy Waryńskiego wraz z modernizacją ujęć wody zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice".

Część 02: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na zadanie pn.: "Przebudowa stacji transformatorowej na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej".

Część 03: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na zadanie pn.: "Instalacja pompy ciepła dla zasilenia obiektów ogrzewanych na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej".

25.09.2017r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

09.11.2017r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Data: 05.09.2017r.

Zapytanie ofertowe na :

"Usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa lini napowitrzno-kablowej zasilania podstawowego oczyszczalni ścieków dla miasta Skierniewice na odcinku od ul. Armii Krajowej w Skierniewicach do działki nr ewid.911 w Mokrej Prawej"

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Data: 10.08.2017r.

Zapytanie ofertowe na :

"Przebudowę linii napowietrzno-kablowej zasilania podstawowego oczyszczalni ścieków dla miasta Skierniewice na odcinku od ulicy Armii Krajowej w Skierniewicach do działki nr 911 w Mokrej Prawej"

Ogłoszenie o wyborze oferty