Spółka dysponuje własnym laboratorium, które od 2007 roku posiada wdrożony System Zarzadzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 w zakresie: „Badania laboratoryjne fizykochemiczne ścieków i wody oraz badania mikrobiologiczne wody” (aktualny certyfikat nr 12 100 33104 TMS z dnia 11 stycznia 2017 r., z terminem obowiązywania od 30 stycznia 2017 r. do 14 września 2018 r.). Laboratorium zakładowe wykonuje więc analizy ścieków i osadów ściekowych zgodnie z obowiązkami, wynikającymi z pozwolenia wodnoprawnego oraz zgodnie z wymogami, określonymi w instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków.


Laboratorium zakładowe przeprowadza analizy fizyko-chemiczne oraz analizy mikrobiologiczne wody do picia zgodnie z Harmonogramem badań wody, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, dotyczącym miejsc poboru wody oraz częstotliwości prowadzenia badań jakości wody.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej posiada zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach System jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2016 r. (decyzja znak: PSSE-ON-HŚ-485/93/1/16 z 29 grudnia 2016 r.). Laboratorium zakładowe może zatem świadczyć usługi w zakresie badań parametrów wody, określonych w w/w decyzji.
Wyniki badań wody, wykonane przez laboratorium zakładowe ZWiK w zakresie określonym w w/w decyzji, mogą być wykorzystywane w obszarze prawnym przez Zlecającego.

  

Badania wody

Badania ścieków

Decyzja-PSSE-29.12.2016.pdf

Certyfikat nr 12 100 33104 TMS