Postępowania prowadzone zgodnie z wymogiem rozeznania rynku

Postępowania prowadzone zgodnie z wymogiem rozeznania rynku:

 

26.03.2018

Dostawa i posadzenie drzew w ilości 59 szt. w miejscowości Mokra Prawa 30 , na terenie oczyszczalni ścieków oraz wzdłuż drogi dojazdowej do oczyszczalnia .

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. nr 1 Formularz ofertowy

3. Zał. nr 2 wzór Umowy

4. Zał nr 3 wzór Oświadczenie gwarancyjne

Odpowiedź na zapytanie oferenta z dn. 27.03.2018r.

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

19.10.2017

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odtworzenia nawierzchni dróg po budowie sieci kanalizacji deszczowej DN 1200 w ul. 1-go Maja w Skierniewicach (droga wojewódzka).

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Zał. nr 1 Formularz ofertowy

3. Zał. nr 2 Wzór umowy

4. Zał. nr 3 Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

  

13.10.2017

Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.  "Wymiana instalacji do odwadniania osadu - etapy I, II , III" w istniejącym budynku stacji odwadniania i zagęszczania osadu (SZOO) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Zał. nr 1 Formularz ofertowy

3. Zał. nr 2 Wzór umowy

4. Zał. nr 3 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa objęta aktualizacją

Ogłoszenie o wyborze

  

20.09.2017r.

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych dla projektu pn. " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice - Etap II ".

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

Wyjaśnienia do zapytania

Ogłoszenie o wyborze