Data ogłoszenia: 20.11.2017 r.

 

Przedmiot zamówienia: ,,Sukcesywna dostawa pospółki oraz wywóz urobku z wykopów”

Numer sprawy: 09/ZS/2017

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami:

Zatwierdzone IWZ

IWZ

Zał. nr 1 do IWZ – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 do IWZ – Formularz cenowy

Zał. nr 3 do IWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4 do IWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 5 do IWZ – Wykaz wykonanych dostaw

Zał. nr 6 do IWZ – Oświadczenie Wykonawcy z rozdziału V pkt 3 IWZ

Zał. nr 7 do IWZ – Projekt umowy

Zał. nr 8 do IWZ – Wykaz pojazdów

 

Wyjaśnienia i zmiany IWZ:

 

Wynik postępowania:

 

 

 

15.11.2017r.

Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień : " Dostawa ciągnika rolniczego "

 

IWZ - zam 11 ZS 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

Zał. nr 3 - Oświadczenie gwarancyjne

Zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy z rozdziału V pkt 3 IWZ

Zał. nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw

Zał. nr 8 - Wzór umowy

Zatwierdzone IWZ

 

 

14.11.2017r.

Postępowanie prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień : "Dostawa dwóch samochodów brygadowych o DMC do 3,5 T"

 

IWZ - zam 10 ZS 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

Zał. nr 3 - Oświadczenie gwarancyjne

Zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy z rozdziału V pkt 3 IWZ

Zał. nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw

Zał. nr 8 - Wzór umowy

Zatwierdzone IWZ