Zamówienia udzielane na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK "WOD-KAN" sp. z o.o.:

 

Data ogłoszenia: 19.02.2018 r.

Przedmiot zamówienia: ,,Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" Sp. z o.o.”

Numer sprawy: 02/ZS/2018

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami:

IWZ

Zał. nr 1 - Zestawienie punktów poboru energii

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy

Zał. nr 3 - Oświadczenie o podpisanej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD lub podpisaniu tej umowy do czasu podpisania umowy na sprzedaż (dostawę) energii.(dotyczy Wykonawców nie będących włascicielem sieci dystrybucyjnej)

Zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy z rodziału V pkt 3 IWZ

Zał. nr 7 - Wzór umowy

Zał. nr 8 - Pełnomocnictwo

Wyjaśnienia i zmiany IWZ:

Wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia z dnia 23.02.2018

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 


 

Data ogłoszenia: 08.02.2018 r.

Przedmiot zamówienia: ,,Sucesywna dostawa poliektrolitu (PE) w postacji emulsji wspomagającego proces zagęszczania osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej”

Numer sprawy: 01/ZS/2018

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami:

IWZ

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2A - Raport z badań technicznych doboru polielektrolitu (emulsji) do odwadniania osadu na zagęszczaczu mechanicznym (ZM)

Zał. nr 2B - Raport z wyników badań laboratoryjnych osadów

Zał. nr 2C - Zestawienie danych z badań technicznych doboru PE (emulsji) do zagęszczania osadu na zagęszczaczu mechanicznym (ZM)

Zał. nr 2D - Arkusz pomocniczy do obliczenia stężenia roztworu polielektrolitu

Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 5 - Wykaz dostaw

Zał. nr 6 - Oświadczenie z rodz. V pkt 3 IWZ

Zał. nr 7 - Projekt umowy

Wyjaśnienia i zmiany IWZ:

Wyjaśnienia z 14.02.2018r.

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej