Zamówienia udzielane na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK "WOD-KAN"

Zamówienia udzielane na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK "WOD-KAN" sp. z o.o.:

 

 

Data ogłoszenia: 10.05.2018 r.

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych cz. 1-8:

- cz. 1 Rury i kształtki wodociągowe z PE,

- cz. 2 Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne z PVC litego,

- cz. 3 Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC,

- cz. 4 Rury i kształtki wodociągowe ciśnieniowe, włazy kanalizacyjne i skrzynki żeliwne, uszczelki,

- cz. 5 Nawiertki, zasuwy, obudowy zasuw,

- cz. 6 Armatura wodociągowa: zasuwy, obudowy teleskopowe, zdroje uliczne, tabliczki emaliowane,

- cz. 7 Opaski naprawcze ze stali nierdzewnej, łączniki, doszczelniacze, kompensatory z żeliwa sferoidalnego, śruby, podkładki oraz nakrętki do armatury ze stali kwasoodpornej,

- cz. 8 Rury stalowe, kształtki ze stali ocynkowanej, armatura stalowa.

 

Numer sprawy: 03/ZS/2018

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami:

IWZ

Zał. nr 1 do IWZ – Formularz ofertowy (cz. 1-8)

Zał. nr 2A do IWZ – Formularz cenowy (cz. 1)

Zał. nr 2B do IWZ – Formularz cenowy (cz. 2)

Zał. nr 2C do IWZ – Formularz cenowy (cz. 3)

Zał. nr 2D do IWZ – Formularz cenowy (cz. 4)

Zał. nr 2E do IWZ – Formularz cenowy (cz. 5)

Zał. nr 2Fdo IWZ – Formularz cenowy (cz. 6)

Zał. nr 2G do IWZ – Formularz cenowy (cz. 7)

Zał. nr 2H do IWZ – Formularz cenowy (cz. 8)

Zał. nr 3 do IWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (cz. 1-8)

Zał. nr 4 do IWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (cz. 1-8)

Zał. nr 5 do IWZ – Oświadczenie Wykonawcy z rozdziału V pkt 3 IWZ (cz. 1-8)

Zał. nr 6 do IWZ – Projekt umowy (cz. 1-8)

Zał. nr 1 do umowy – Oświadczenie gwarancyjne

Wyjaśnienia i zmiany IWZ:

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 13.06.2018r.