Cennik usług w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej
Lp. USŁUGI  DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZY WOD-KAN J.m. Cena netto
1 Usuwanie awarii przyłączy wod-kan nie będących własnością spółki wg indywidualnej wyceny
2 Sprawdzenie stanu technicznego przyłącza wodociągowego szt. 430,00
3 Wstawienie oraz regulacja urządzeń wodociągowych wg indywidualnej wyceny
4 Zamknięcie/otwarcie przyłącza na zlecenie odbiorcy szt. 180,00
5 Budowa/remont przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego wg indywidualnej wyceny
6 Usprawnienie przyłącza wody przed otwarciem w przypadku braku pozytywnego wyniku sprawdzenia technicznego wg indywidualnej wyceny
7 Likwidacja istniejącego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego wg indywidualnej wyceny
8 Ponowne podłączenie (na nawiertce) na podstawie art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków szt. 250,00
9 Podłączenie wody odciętej trwale  na podstawie art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wg indywidualnej wyceny

Lp. USŁUGI DOTYCZĄCE WODOMIERZY J.m. Cena netto
1 Wykonanie węzła wodomierzowego dla wodomierza ø 20 mm szt. 660,00
2 Wykonanie węzła wodomierzowego dla wodomierza powyżej ø 20 mm wg indywidualnej wyceny
3 Przebudowa węzła wodomierzowego wg indywidualnej wyceny
4 Zaplombowanie wodomierza dodatkowego będącego własnością odbiorcy szt. 30,00
5 Zaplombowanie wodomierza na skutek uszkodzenia plomb z winy odbiorcy szt. 50,00
6 Demontaż wodomierza na okres zimowy szt. 50,00
7 Ponowny montaż po okresie zimowym szt. 50,00
8 Montaż wodomierza (wartość usługi, do ceny należy każdorazowo doliczyć cenę wodomierza) szt. 50,00
9 Wymiana uszkodzonego przez odbiorcę wodomierza będącego własnością spółki szt. 120,00
         

Lp. KOSZTORYSY I PROJEKTY PRZYŁĄCZY WOD-KAN J.m. Cena netto
1 Sporządzenie kosztorysu ofertowego na budowę przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego* szt. 200,00
2 Sporządzenie kosztorysu ofertowego na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego* szt. 300,00
3 Wykonanie projektu technicznego na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – nie dotyczy inwestycji współfinansowanych ze środków PO IiŚ szt. 500,00
4 Wykonanie projektu technicznego na wykonanie przyłącza wodociągowego – nie dotyczy inwestycji współfinansowanych ze środków PO IiŚ szt. 600,00
5 Wykonanie projektu technicznego na wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego – inne niż do budynków jednorodzinnych wg indywidualnej wyceny

*W przypadku realizacji przyłącza/przyłączy przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. opłata za sporządzenie kosztorysu zostanie odjęta od kosztu budowy przyłącza/przyłączy.

Lp. SPECJALISTYCZNY SAMOCHÓD WUKO J.m. Cena netto
1 Usługa wykonywana specjalistycznym samochodem WUKO godz. 350,00

Lp. BADANIE HYDRANTÓW, STOJAKI HYDRANTOWE J.m. Cena netto
1 Zamontowanie stojaka hydrantowego szt. 50,00
2 Wypożyczenie stojaka hydrantowego wraz z wodomierzem (stawka za jeden dzień) szt. 20,00
3 Badanie hydrantu wewnętrznego (1 szt.) szt. 50,00
4 Badanie hydrantu zewnętrznego (1 szt.) szt. 70,00
5 Analiza sieci przeciwpożarowej wg indywidualnej wyceny

USŁUGI ASENIZACYJNE
Lp. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI POJAZDAMI ZWIK „WOD-KAN” SP. Z O.O. Ilość nieczystości Opłata netto zł/ I strefa Opłata netto zł/ II strefa
1 Beczkowóz o pojemności 2,5 m3 Kurs pełnoładunkowy 53,25    69,00
2 Beczkowóz o pojemności 6,0 m3 Kurs z ładunkiem do 4 m3 85,20 110,40
3 Beczkowóz o pojemności 6,0 m3 Kurs z ładunkiem do 5 m3 106,50 138,00
4 Beczkowóz o pojemności 6,0 m3 Kurs pełnoładunkowy 127,80 165,60

I strefa – miasto Skierniewice, Mokra Prawa

II strefa – gminy: Skierniewice (z wyłączeniem Mokrej Prawej), Maków, Nieborów, Godzianów, Łyszkowice, Puszcza Mariańska, Nowy Kawęczyn, o ile odległość między posadowieniem stacji zlewnej w Mokrej Prawej i zbiornika bezodpływowego (liczona jako najkrótsza trasa przejazdu pojazdu ZWiK) wynosi do 25 km. W przypadku odległości powyżej 25 km opłata jest ustalana indywidualnie z klientem.

Stawka opłaty podstawowej za odbiór i oczyszczenie 1 m3 nieczystości ciekłych przemysłowych i socjalno-bytowych – 7,30 zł netto.

Dostawcy zewnętrzni za wprowadzenie nieczystości do stacji zlewnej oprócz ww. opłaty podstawowej ponoszą miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 19,00 zł netto za każdy m3 zadeklarowanej w umowie maksymalnej dobowej ilości nieczystości wprowadzanych do stacji zlewnej.

Lp.

USŁUGI REALIZOWANE SPRZĘTEM BUDOWLANYM

(Z OPERATOREM)

J.m. Cena netto
1 Koparko-ładowarka godz. 85,00
2 Minikoparka JCB godz. 50,00
3 Koparka VOLVO EW 160 godz. 100,00
4 Koparka gąsienicowa CAT 317 godz. 110,00
5 Kucie młotem hydraulicznym na koparko-ładowarce godz. 250,00

Do wszystkich podanych cen doliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakres i cennik analiz mikrobiologicznych

Cennik analiz fizyko-chemicznych wody/ścieków