Audyt nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 zakończony wynikiem pozytywnym

wodkan 2

W dniach 21-23 listopada 2018 r. w ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej odbył się audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością. Auditor jednostki certyfikującej TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. dokonał oceny wdrożonego systemu pod względem jego zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz skuteczność jego funkcjonowania.

Ocenie została poddana większość procesów wchodzących w skład Systemu Zarządzania Jakością. Audit zakończył się wynikiem pozytywnym i auditor zawnioskował o utrzymanie ważności certyfikatu na kolejny rok.

Nowa podczyszczalnia wód deszczowych

dji 0070!!klOWfqWibGpC785HlXs
Najważniejszy element podczyszczalni wód deszczowych przy rzece Łupii-Skierniewce - separator substancji ropopochodnych - zamontowany został w poniedziałek, 3 grudnia, na terenie inwestycji w ul. 1. Maja. 

Jest to kluczowe urządzenie dla realizowanego systemu odprowadzania wód opadowych z ulic: 1. Maja, Batorego, Rawska, Trzcińska, Kopernika, Graniczna, Cicha oraz Alei Pieniążka i Alei Niepodległości. 
Czytaj więcej...

Odczyt w studzienkach

Apelujemy do odbiorców usług o utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach, w których zostały zainstalowane wodomierze i urządzenia pomiarowe. Przypominamy o obowiązku właściwego zabezpieczenia studni wodomierzowych przed napływem wód gruntowych i opadowych.
 
Brak stopni czy też zalana studzienka uniemożliwiają dokonanie odczytu przez naszego pracownika. Ponadto zalana studzienka ogranicza sygnał nadawany przez wodomierz przy zdalnym odczycie radiowym.
W przypadku zalanej studni odbiorca usług jest zobowiązany do wypompowania wody na własny koszt i udostępnienia wodomierza do odczytu. 
 
ZWiK „WOD-KAN” świadczy odpłatnie usługi pompowania wody ze studni wodomierzowych.
29.11.2018
 

Dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych

pokrywa wodkan- Będzie kolejny nabór wniosków o dofinansowanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej – mówi Jacek Pełka, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. – to szansa na skorzystanie z dofinansowania na wykonanie podłączeń budynków do miejskiego systemu kanalizacyjnego dla tych mieszkańców, którzy nie złożyli dokumentów w tegorocznej edycji. 
 
- Zainteresowanie mieszkańców Skierniewic uzyskaniem dotacji na wykonanie podłączeń do sieci jest bardzo duże – dodaje Zbigniew Sawicki, naczelnik wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice. - Świadczy o tym liczba wniosków złożonych w bieżącym roku i zapytania, jakie otrzymujemy od kolejnych zainteresowanych. Dlatego już teraz informujemy, że w pierwszym kwartale 2019 r. ogłoszony zostanie kolejny nabór wniosków w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Czytaj więcej...