Kanalizacja sanitarna na Rawce- aktualizacja

16.04.2020 r.

W ulicach: Kolejowej, Rekreacyjnej i Warszawskiej zostały zakończone prace montażowe. W najbliższych dniach Wykonawca wznowi roboty związane z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w.w ulic. Ponadto trwają prace przy budowie zbiornika przepompowni ścieków oraz komory zasuw wraz z towarzyszącą infrastrukturą przy ulicy Warszawskiej.

Przypominamy, że termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na czerwiec 2020 roku.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

 

Kanalizacja sanitarna w ulicy Nowobielańskiej

15.04.2020 r.

Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowobielańskiej.
Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec maja 2020r.
Łącznie zaprojektowano 294,80 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowobielańskiej, w tym:
- kanał główny DN200 L= 228,00mb,
- odejścia do nieruchomości odbiorców DN160 w ilości 11 szt. o łącznej długości L=66,80 mb,
- studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych- łącznie 8 szt.
Włączenia projektowanej sieci zostaną wykonane do istniejących sieci kanalizacyjnych w ulicy Dobrej i ul. Batalionów Chłopskich.

Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

Nowa studnia

31.03.2020 r.

Rozpoczęły się prace przy budowie nowego ujęcia wód głębinowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody.

Studnia E o wydajności 3360 m3wody na dobę będzie naszym dziesiątym ujęciem. Aktualnie trwają prace wiertnicze przy wykonaniu otworu studziennego. Planowany termin zakończenia budowy studni i oddania jej do użytkowania to 31.07.2020 r.

Ponadto w tym roku powstaną jeszcze dwie kolejne studnie głębinowe D1 i D2, które będą zlokalizowane na terenie Parku Miejskiego.

Przypominamy, że w zeszłym roku oddaliśmy do użytku studnię głębinową nr VI zlokalizowaną na terenie Stacji Uzdatniania Wody, której maksymalna wydajność eksploatacyjna wynosi 3800 m3 wody na dobę, co przy aktualnym stanie istniejących studni jest kluczowym elementem całego systemy zaopatrzenia w wodę.