Szczęśliwego Nowego Roku!

Życzymy Państwu, aby 2020 rok spełnił nadzieje z nim związane,

aby udało się z sukcesem zrealizować plany oraz zamierzenia,

a w życiu rodzinnym nie zabrakło zdrowia i szczęścia!

Kolejny audit ISO 9001:2015 zakończony pozytywnie

W dniach 6-8 listopada 2019 roku przeprowadzony został w naszej Spółce audit nadzoru nad realizacją systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w zakresie:produkcja i dostarczanie wody dla ludności oraz innych odbiorców; odprowadzani i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych; odbiór i oczyszczanie nieczystości ciekłych; eksploatacja, renowacja, rozwój, rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych; badania laboratoryjne fizykochemiczne ścieków, wody i osadów oraz badania mikrobiologiczne wody.

Zespół audytorski Jednostki Certyfikującej TÜV SÜD  dokonał oceny wdrożonego systemu pod względem jego zgodności z wymaganiami Normy ISO 9001:2015 oraz skuteczności funkcjonowania systemu.

Ocenie została poddana większości zidentyfikowanych procesów systemowych.

W wyniku badań auditowych nie stwierdzono niezgodności i Auditor podjął decyzję o rekomendowaniu naszego przedsiębiorstwa do przedłużenia ważności posiadanego certyfikatu o kolejny rok.

Czytaj więcej...

Kanalizacja sanitarna w ulicach Warszawskiej, Kolejowej i Rekreacyjnej w Skierniewicach

 

Dnia 30.10.2019 r. rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej i Kolejowej w Skierniewicach.

Zakres prac obejmuje:

- budowę około 671,52 m kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków w ulicy Warszawskiej,

- budowę około 136,59 m kanalizacji sanitarnej w ulicy Rekreacyjnej,

- budowę około 158,69 m kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej.

Termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na czerwiec 2020 roku.

Wykonawca prowadzi obecnie roboty budowlane na ul. Kolejowej.

Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót. 

Inwestycja jest zrealizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

 

 

 

13.11.2019 r.