Zabezpiecz wodomierz przed mrozem

Drodzy Klienci, odbiorcy wody z miejskich urządzeń wodociągowych

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym.

  1. Prosimy o zabezpieczenie przed mrozami wodomierzy i miejsc ich zainstalowania w sposób nie utrudniający odczytów wskazań liczników.
  2. Należy zabezpieczyć także instalację wodociągową i kanalizacyjną w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0°C.

Niewypełnienie powyższych obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszty usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Prosimy również o nieukładanie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw hydrantowych, ppoż. oraz studniach rewizyjnych znajdujących się przed nieruchomościami.

Zatroszcz się o środowisko

Zachęcamy do skorzystania z elektronicznej faktury

Aby przejść na e-fakturę wystarczy:
1️⃣ Wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej, a następnie:
2️⃣ Złożyć oświadczenie w Biurze Obsługi Klienta, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej lub listownie na adres siedziby Spółki: ZWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice

Pobierz oświadczenie⬇️
https://tiny.pl/tp69g

Kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlu Halinów

W dniu 10.07.2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach” z terminem realizacji do 10 maja 2021 r. oraz wartością przedmiotu  umowy: 7 223 034,78 zł brutto, 5 872 386,00 zł netto. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 3,25 km oraz budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 2,79 km. Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, jest Konsorcjum firm: Lider – Instalatorstwo sanitarne i CO Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik.

Jest to największa inwestycja związana z budową kanalizacji realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 6 kwietnia 2018 r. Wartość projektu: 42 501 366,63 PLN. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 21 512 837,92 PLN.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT- 28.06.2019

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu włączenie do układu zasilania nowej studni, mogą wystąpić czasowe ograniczenia w dostawie wody.