Audit TÜV SÜD w Spółce

W dniach 27-29 września 2017 r. w ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej odbył się zewnętrzny audyt odnawiający, weryfikujący zgodność wdrożonego w Spółce systemu zarządzania jakością z zapisami normy ISO 9001:2015.wod kan.quality1
Auditorzy jednostki certyfikującej TÜV SÜD Management Service GmbH potwierdzili, że audyt dostarczył obiektywnych dowodów na zgodność systemu z wymaganiami normy.

Czytaj więcej...

Zaczynamy roboty budowlane w ramach Projektu

W październiku rozpocznie się przebudowa linii napowietrzno-kablowej zasilania podstawowego oczyszczalni na odcinku od ulicy Armii Krajowej w Skierniewicach do działki nr 911 w Mokrej Prawej. Na czas wykonywania robót budowlanych zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w ulicy Działkowej i Nowobielańskiej. O rozpoczęciu robót będziemy informować na bieżąco.

Zadanie wchodzi w skład projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Nazwa zadania:
Zakup dwóch samochodów brygadowych do konserwacji i utrzymania sieci wod-kan w Skierniewicach oraz ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej

Wartość całkowita zadania: 320 000 PLN

Wysokość dofinansowania: 300 000 PLN
Dofinansowanie w formie umarzalnej pożyczki pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zakres zadania:
W skład zadania wchodzi zakup dwóch samochodów brygadowych oraz ciągnika rolniczego. Zakupione pojazdy dostosowane do aktualnych wymagań i standardów zastąpią wyeksploatowany tabor oraz umożliwią Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” niezakłócone prowadzenie bieżących prac eksploatacyjnych na sieci i oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania przyczyni się do ograniczenia zakłóceń w dostawie wody do mieszkańców Skierniewic oraz poprawi odprowadzenie ścieków.

Zadanie dofinansowane ze środków:

link WFOiGW 2.03.2017 www.zainwestujwekologie.pl

4.09.2017

Zdrój wody pitnej w Skierniewicach

zdroj wizualizacja 2Od wtorku, 25 lipca, mieszkańcy oraz turyści mogą napić się „iSkierki”, czystej skierniewickiej wody ze zdroju ulicznego. Pilotażowe urządzenie zostało zamontowane na rynku miejskim w sąsiedztwie Ławeczki Prof. Pieniążka i stać będzie w tym miejscu do 7 sierpnia włącznie.
Pilotażowy zdrój ustawiony został po to, aby mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię na temat tego typu urządzeń w przestrzeni miejskiej Skierniewic.

Czytaj więcej...