Wykonujemy badania wody

Badania wodyMieszkaniec okolic Skierniewic dostarczył do naszego zakładowego laboratorium próbkę wody z własnej studni do analizy fizyko-chemicznej. Badanie wykazało, że stężenia związków żelaza i manganu przekraczają wartości dopuszczalne, określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989). Przypominamy, że mangan w wysokich stężeniach może wykazywać działanie rakotwórcze.

Czy woda z Twojej studni jest zdrowa i bezpieczna?
Jeśli nie masz pewności, zleć wykonanie badań fizyko-chemicznych lub mikrobiologicznych wody laboratorium ZWiK „WOD-KAN”.

Czytaj więcej...

Urodziny ZWiK WOD-KAN

wod kan.urodziny1Blisko 200 osób świętowało 20-lecie naszego przedsiębiorstwa w piątek, 22 września. Przy urodzinowym torcie spotkali się emerytowani i obecni pracownicy spółki, przyjaciele i członkowie rodzin.

wod kan.urodziny.tortByły uśmiechy i łzy wzruszenia. Odebraliśmy moc ciepłych życzeń od władz samorządowych, zaprzyjaźnionych firm i instytucji.

Dziękujemy, że byliście z nami i jesteście dla nas wsparciem na co dzień.

Audit TÜV SÜD w Spółce

W dniach 27-29 września 2017 r. w ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej odbył się zewnętrzny audyt odnawiający, weryfikujący zgodność wdrożonego w Spółce systemu zarządzania jakością z zapisami normy ISO 9001:2015.wod kan.quality1
Auditorzy jednostki certyfikującej TÜV SÜD Management Service GmbH potwierdzili, że audyt dostarczył obiektywnych dowodów na zgodność systemu z wymaganiami normy.

Czytaj więcej...

Zaczynamy roboty budowlane w ramach Projektu

W październiku rozpocznie się przebudowa linii napowietrzno-kablowej zasilania podstawowego oczyszczalni na odcinku od ulicy Armii Krajowej w Skierniewicach do działki nr 911 w Mokrej Prawej. Na czas wykonywania robót budowlanych zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w ulicy Działkowej i Nowobielańskiej. O rozpoczęciu robót będziemy informować na bieżąco.

Zadanie wchodzi w skład projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...