Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. ujmuje wodę z ujęć głębinowych. Pobór wody odbywa się zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym przez Prezydenta Miasta Skierniewice. Średnioroczne zapotrzebowanie na wodę ze strony naszych klientów nie przekracza 8 tys. m3/dobę. Natomiast w okresach największego zapotrzebowania: maj – czerwiec, jej maksymalny rozbiór dochodzi do 12 tys. m3/dobę.
Zakład eksploatuje 8 studni głębinowych o łącznej wydajności 11,58 tys. m3/dobę, które ujmują wodę z trzech poziomów wodonośnych:
- czwartorzędowego: studnie o głębokościach 82 m, 83 m i 87 m zlokalizowane w Parku Miejskim;
- górnokredowego: studnie o głębokościach 250 m; 300 m i 301 m zlokalizowane w Parku Miejskim, przy ul. Sierakowickiej i przy ul. Waryńskiego;
- dolnokredowego: studnie o głębokościach 487 m i 507 m zlokalizowane przy ul. Łącznej i ul. Sierakowickiej.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym pobór wód podziemnych może odbywać się w ilościach:
- Qmax.h = 867 m3/h,
- Qśr.d. = 11,58 tys. m3/dobę,
- Qmax.r = 4.197,98 tys. m3/rok.
 
Pobierane wody wykazują przekroczenia dopuszczalnej zawartości żelaza i manganu, dlatego są transportowane rurociągami wody surowej do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego, gdzie poddawane są procesowi uzdatniania.

Etapy procesu uzdatniania
- NAPOWIETRZANIE - którego celem jest utlenianie żelaza, manganu oraz jonu amonowego. Proces napowietrzania odbywa się w dwóch aeratorach.
- FILTRACJA – która ma na celu usunięcie utlenionych cząstek żelaza, manganu i jonu amonowego. Proces filtracji odbywa się na dziewięciu filtrach ze złożem kwarcowo-piroluzytowo-żwirowym.
W celu usunięcia osadów manganu i żelaza przeprowadzane jest płukanie filtrów. Proces odbywa się z wykorzystaniem powietrza i wody sieciowej poprzez przepływ przeciwny do kierunku filtracji. Osady żelaza i manganu są odprowadzane do odstojników, następnie są odwadniane na poletku osadowym, a odpad jest utylizowany przez wyspecjalizowane firmy. Wody popłuczne z procesu płukania filtrów odprowadzane są do rzeki.
- DEZYNFEKCJA, podczas której woda po procesie filtracji jest dezynfekowana z użyciem roztworu podchlorynu sodu, środka działającego biobójczo na większość drobnoustrojów.
Po filtracji i dezynfekcji woda trafia do zbiorników wody uzdatnionej – magazynowanie wody w zbiornikach jest konieczne ze względu na występujące dobowe nierównomierności poboru wody. Woda uzdatniona ze zbiorników retencyjnych jest kierowana na zestaw pompowy tłoczący wodę do odbiorców. Zużycie wody przez odbiorców charakteryzuje się znaczną nierównomiernością zarówno w ujęciu godzinowym, dobowym, jak i miesięcznym. W ciągu doby zużycie waha się w granicach od ok. 100 m3/h w godzinach nocnych do 600 m3/h w godzinach najwyższego poboru, przy czym wartości chwilowe przekraczają 1 tys. m3/h. Roczne zużycie wody w Skierniewicach wynosi ok. 2,5 mln m3.

Nadrzędnym celem Stacji Uzdatniania Wody jest dostarczanie naszym Klientom bezpiecznej zdrowotnie wody przeznaczonej do spożycia. Dlatego na SUW został wdrożony i jest stosowany w procesach poboru wody surowej oraz jej uzdatniania System Zarzadzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Wody według reguł HACCP. Dzięki niemu Klienci mogą mieć pewność, że cały proces produkcyjny jest prowadzony profesjonalnie, zgodnie z procedurami stosowanymi przy produkcji żywności. Polityka Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przyjęta przez Zarząd Spółki realizowana jest poprzez:
• przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej GHP,
• ocenę zagrożeń i ustalanie krytycznych punktów kontroli w procesach ujmowania i uzdatniania wody,
• analizę parametrów wody surowej przed procesem uzdatniania i parametrów wody po uzdatnieniu w wyznaczonych punktach kontrolnych,
• zatrudnienie kompetentnej i kwalifikowanej kadry pracowniczej.
Jednocześnie wyniki badań jakości wody uzyskiwane zarówno przez zakładowe laboratorium, laboratoria zewnętrzne zatwierdzone przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, jak i personel Stacji Uzdatniania Wody potwierdzają, że proces uzdatniania wody jest prowadzony prawidłowo i woda uzdatniona wprowadzana do sieci wodociągowej spełnia wymogi pod względem właściwości fizyko-chemicznych, jak i bakteriologicznych stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Wyniki badań wody zamieszczono w zakładce: Informacja o jakości wody.

Stacja Uzdatniania Wody (ul. Waryńskiego 22/24, 96-100 Skierniewice)