Spółka dysponuje własnym laboratorium, które od 2007 roku posiada wdrożony System Zarzadzania Jakością wg normy ISO 9001. Aktualny certyfikat, obowiązujący w całym przedsiębiorstwie od 22.11.2017 r. do 21.11.2020 r. nr rejestracyjny 12 100 33104 TMS,  obejmuje swoim zakresem badania laboratoryjne fizykochemiczne ścieków, wody i osadów oraz badania mikrobiologiczne wody. Laboratorium zakładowe wykonuje więc analizy ścieków i osadów ściekowych zgodnie z obowiązkami, wynikającymi z pozwolenia wodnoprawnego oraz zgodnie z wymogami, określonymi w instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków.


Laboratorium zakładowe przeprowadza analizy fizyko-chemiczne oraz analizy mikrobiologiczne wody do picia zgodnie z Harmonogramem badań wody, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, dotyczącym miejsc poboru wody oraz częstotliwości prowadzenia badań jakości wody.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej posiada zatwierdzony  w 2016 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach System jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (decyzja znak: Decyzja PSSE.HŚ.485.88.2.18/19 z dn.18.01.2019 r i Decyzja PSSE.HŚ.485.27.1.19 z dnia 20.03.2019 r.). Laboratorium zakładowe może zatem świadczyć usługi w zakresie badań parametrów wody, określonych w w/w decyzji.
Wyniki badań wody, wykonane przez laboratorium zakładowe ZWiK w zakresie określonym w w/w decyzji, mogą być wykorzystywane w obszarze prawnym przez Zlecającego.

  

Badania wody

Badania ścieków

Decyzja PSSE.HŚ.485.88.2.18/19 z dn.18.01.2019r.

Decyzja PSSE.HŚ.485.27.1.19 z dnia 20.03.2019 r.

Certyfikat ISO 9001:2015