Zamówienia udzielane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych:

Data ogłoszenia: 03.10.2018r.

 

Przedmiot zamówienia:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach, część I-III:

Cz. I:   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodległości i ul. Kopernika w Skierniewicach,

Cz. II:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzcińskiej w Skierniewicach,

Cz. III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nasturcjowej w Skierniewicach.”

 

Numer sprawy: ZS/028/U/RB/JRP/18

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji 28.09.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 03.10.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

SIWZ

Zał. nr 1.1a – Opis Przedmiotu Zamówienia – Część I - Etap I, plik: ,,OPZ_Cz_I_Etap_I _Al. Niepodległości”

Zał. nr 1.1b - Opis Przedmiotu Zamówienia – Część I - Etap II, plik: ,,OPZ-Cz_I_Etap_II _Kopernika”

Zał. nr 1.2 - Opis Przedmiotu Zamówienia – Część II, plik: ,,OPZ_Cz_II_Trzcińska”

Zał. nr 1.3 - Opis Przedmiotu Zamówienia – Część III, plik: ,,OPZ_Cz_III Nasturcjowa”

Zał. nr 1.1a - 1.3 Opis Przedmiotu Zamówienia do pobrania jako plik *.zip ( rozmiar 1,1GB)

Zał. nr 2.1 – Formularz Ofertowy nr 1 – Część I

Zał. nr 2.2 – Formularz Ofertowy nr 2 – Część II

Zał. nr 2.3 - Formularz Ofertowy nr 3 - Część III

Zał. nr 3.1 – Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 1 – Część I

Zał. nr 3.2 – Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 2 – Część II

Zał. nr 3.3 - Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 3 - Część III

Zał. nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – Część I, II, III (plik w formacie *xml proszę zapisać na dysku lokalnym - prawy przycisk myszy i wybieramy zapisz link jako - w zależności od przeglądarki internetowej funkcja ta ma różne nazwy)

Zał. nr 5.1 – Wykaz Robót budowlanych – Część I

Zał. nr 5.2 – Wykaz Robót budowlanych – Część II

Zał. nr 5.3 - Wykaz Robót budowlanych - Część III

Zał. nr 6.1 – Wykaz osób – Część I

Zał. nr 6.2 – Wykaz osób – Część II

Zał. nr 6.3 - Wykaz osób - Część III

Zał. nr 7.1 – Wzór umowy – Część I

Zał. nr 7.2 – Wzór umowy – Część II

Zał. nr 7.3 - Wzór umowy - Część III

Zał. nr 8 – Zobowiązanie podmiotu innego – Część I, II,III

Zał. nr 9 – Oświadczenie dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Część I, II, III

Zał. nr 10 – Oświadczenie dotyczące braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Część I, II, III

Zał. nr 11 – Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – Część I, II, III

Zał. nr 12 – Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny – Część I, II, III

 

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 10.10.2018r.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 23.10.2018r.

Zał. nr 7.1 Wzór umowy - część 1

Zał. nr 7.2 Wzór umowy - część 2

Zał nr 7.3 Wzór umowy - część 3

Informacja z otwarcia ofert:

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz. I - III z dn. 13.11.2018r.


 

Data ogłoszenia: 26.06.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

,,Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach
– Część I-II:

Cz. I: Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej w Skierniewicach,

Cz. II: Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowobielańskiej w Skierniewicach”.

 

Numer sprawy: ZS/020/U/RB/JRP/18

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji 22.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 26.06.2018 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu przekazane do publikacji 27.07.2018 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 31.07.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

SIWZ

Zał. nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (Program Funkcjonalno-Użytkowy) – Cz. I, II

Zał. nr 2.1 – Formularz Ofertowy nr 1 - Część I

Zał. nr 2.2 – Formularz Ofertowy nr 2 - Część II

Zał. nr 3.1 – Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 1 – Część I

Zał. nr 3.2 – Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 2 – Część II

Zał. nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – Część I, II (plik w formacie *xml proszę zapisać na dysku lokalnym - prawy przycisk myszy i wybieramy zapisz link jako - w zależności od przeglądarki internetowej funkcja ta ma różne nazwy)

Zał. nr 5.1 – Wykaz Robót budowlanych/Usług – Część I

Zał. nr 5.2 – Wykaz Robót budowlanych/Usług – Część II

Zał. nr 6.1 – Wykaz osób – Część I

Zał. nr 6.2 – Wykaz osób – Część II

Zał. nr 7 – Wzór zobowiązania podmiotu innego – Część I, II

Zał. nr 8.1 – Wzór umowy – Część I

Zał. nr 8.2 – Wzór umowy – Część II

Zał. nr 9 – Oświadczenie dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Część I, II

Zał. nr 10 – Oświadczenie dotyczące braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Część I, II

Zał. nr 11 – Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – Część I i II

Zał. nr 12 – Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny – Część I, II

 

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 27.07.2018 r.

Zmieniony Zał. nr 6.1 cz.I

Zmieniony Zał. nr 6.2 cz.II

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 14.08.2018r.

 

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dn. 24.08.2018r.


 

Data ogłoszenia: 28.04.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w Skierniewicach – Część I-II:

Cz. I: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Trzcińskiej i Nasturcjowej w Skierniewicach,

Cz. II: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja w Skierniewicach,

 

Numer sprawy: ZS/014/U/RB/JRP/18

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji 27.04.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 28.04.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

SIWZ

Zał. nr 1.1a – Opis Przedmiotu Zamówienia – Część I – Etap I

plik: ,,OPZ_Cz_I_Etap_I_Trzcińska”

Zał. nr 1.1b – Opis Przedmiotu Zamówienia – Część I – Etap II

plik: ,,OPZ_Cz_I_Etap_II_Nasturcjowa”

Zał. nr 1.2 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Część II

plik: ,,OPZ_Cz_II_1-go_Maja”

Zał. nr 2.1 – Formularz Ofertowy nr 1 – Część I

Zał. nr 2.2 – Formularz Ofertowy nr 2 – Część II

Zał. nr 3.1 – Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 1 – Część I

Zał. nr 3.2 – Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 2 – Część II

Zał. nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – Część I, II

(plik w formacie *xml proszę zapisać na dysku lokalnym - prawy przycisk myszy i wybieramy zapisz link jako - w zależności od przeglądarki internetowej funkcja ta ma różne nazwy)

Zał. nr 5.1 – Wykaz Robót budowlanych – Część I

Zał. nr 5.2 – Wykaz Robót budowlanych – Część II

Zał. nr 6.1 – Wykaz osób – Część I

Zał. nr 6.2 – Wykaz osób – Część II

Zał. nr 7 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Część I, II

Zał. nr 8.1 – Wzór umowy – Część I

Zał. nr 8.2 – Wzór umowy – Część II

Zał. nr 9 – Zobowiązanie podmiotu innego – Część I, II

Zał. nr 10 – Oświadczenie dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Część I, II

Zał. nr 11 – Oświadczenie dotyczące braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Część I, II

Zał. nr 12 – Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – Część I, II

Zał. nr 13 – Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny – Część I, II

 

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn.16.05.2018

Zmiana treści SIWZ z dn. 30.05.2018r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 12.06.2018r.

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania cz.I z dn. 13.06.2018r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. II z dn. 05.07.2018r.


Data ogłoszenia: 05.04.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

,,Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach – Część I-IV:

Cz. I:   Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Prostej, Wąskiej, Równoległej w Skierniewicach,

Cz. II:  Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Irysowej i Zadębie (sięgacz) w Skierniewicach,

Cz. III: Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej w Skierniewicach,

Cz. IV: Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowobielańskiej w Skierniewicach”.

 

Numer sprawy: ZS/009/U/RB/JRP/18

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji 04.04.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 05.04.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

SIWZ

Zał. nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (Program Funkcjonalno-Użytkowy) – Cz. I, II, III i IV

Zał. nr 2.1 – Formularz Ofertowy nr 1 - Część I

Zał. nr 2.2 – Formularz Ofertowy nr 2 - Część II

Zał. nr 2.3 – Formularz Ofertowy nr 3 - Część III

Zał. nr 2.4 – Formularz Ofertowy nr 4 - Część IV

Zał. nr 3.1 – Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 1 – Część I

Zał. nr 3.2 – Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 2 – Część II

Zał. nr 3.3 – Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 3 – Część III

Zał. nr 3.4 – Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 4 – Część IV

Zał. nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) – Część I, II, III i IV

(plik w formacie *xml proszę zapisać na dysku lokalnym - prawy przycisk myszy i wybieramy zapisz link jako - w zależności od przeglądarki internetowej funkcja ta ma różne nazwy )

Zał. nr 5.1 – Wykaz Robót budowlanych/Usług – Część I

Zał. nr 5.2 – Wykaz Robót budowlanych/Usług – Część II

Zał. nr 5.3 – Wykaz Robót budowlanych/Usług – Część III

Zał. nr 5.4 – Wykaz Robót budowlanych/Usług – Część IV

Zał. nr 6.1 – Wykaz osób – Część I

Zał. nr 6.2 – Wykaz osób – Część II

Zał. nr 6.3 – Wykaz osób – Część III

Zał. nr 6.4 – Wykaz osób – Część IV

Zał. nr 7 – Wzór zobowiązania podmiotu innego – Część I, II, III i IV

Zał. nr 8.1 – Wzór umowy – Część I

Zał. nr 8.2 – Wzór umowy – Część II

Zał. nr 8.3 – Wzór umowy – Część III

Zał. nr 8.4 – Wzór umowy – Część IV

Zał. nr 9 – Oświadczenie dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Część I, II, III i IV

Zał. nr 10 – Oświadczenie dotyczące braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Część I, II, III i IV

Zał. nr 11 – Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – Część I, II, III i IV

Zał. nr 12 – Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny – Część I, II, III i IV

 

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 09.04.2018r.

Zał. nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (Program Funkcjonalno-Użytkowy) – Cz. I, II, III i IV - poprawione dn. 09.04.2018r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.05.2018r.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz. III i IV z dn. 25.05.2018r. 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla cz. I i II z dn. 20.06.2018r.


Data ogłoszenia: 21.02.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej w Skierniewicach – Część I-V:

Cz. I:    Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomarańczowej i Plantowej w Skierniewicach,

Cz. II:   Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Młynarskiej w Skierniewicach,

Cz. III:  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Trzcińskiej i Nasturcjowej w Skierniewicach,

Cz. IV:  Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja w Skierniewicach,

Cz. V:   Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Trakcyjnej
w Skierniewicach.

 

Numer sprawy: ZS/004/U/RB/JRP/18

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji 19.02.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 21.02.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

SIWZ

Zał. nr 1.1a – Opis Przedmiotu Zamówienia – Część I – Etap I

plik: ,,OPZ_Cz_I_Etap_I_Pomarańczowa”

Zał. nr 1.1b – Opis Przedmiotu Zamówienia – Część I – Etap II

plik: ,,OPZ_Cz_I_Etap_II_Plantowa”

Zał. nr 1.2 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Część II

plik: ,,OPZ_Cz_II_Młynarska”

Zał. nr 1.3a – Opis Przedmiotu Zamówienia – Część III – Etap I

plik: ,,OPZ_Cz_III_Etap_I_Trzcińska”

Zał. nr 1.3b – Opis Przedmiotu Zamówienia – Część III – Etap II

plik: ,,OPZ_Cz_III_Etap_II_Nasturcjowa”

Zał. nr 1.4 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Część IV

plik: ,,OPZ_Cz_IV_1-go_maja”

Zał. nr 1.5 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Część V

plik: ,,OPZ_Cz_V_Trakcyjna”

Zał. nr 2.1 – Formularz Ofertowy nr 1 – Część I

Zał. nr 2.2 – Formularz Ofertowy nr 2 – Część II

Zał. nr 2.3 – Formularz Ofertowy nr 3 – Część III

Zał. nr 2.4 – Formularz Ofertowy nr 4 – Część IV

Zał. nr 2.5 – Formularz Ofertowy nr 5 – Część V

Zał. nr 3.1 – Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 1 – Część I

Zał. nr 3.2 – Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 2 – Część II

Zał. nr 3.3 – Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 3 – Część III

Zał. nr 3.4 – Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 4 – Część IV

Zał. nr 3.5 – Wykaz Cen do Formularza Ofertowego nr 5 – Część V

Zał. nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) – Część I, II, III, IV i V

(plik w formacie *xml proszę zapisać na dysku lokalnym - prawy przycisk myszy i wybieramy zapisz link jako -w zależności od przeglądarki internetowej funkcja ta ma różne nazwy )

Zał. nr 5.1 – Wykaz Robót budowlanych – Część I

Zał. nr 5.2 – Wykaz Robót budowlanych – Część II

Zał. nr 5.3 – Wykaz Robót budowlanych – Część III

Zał. nr 5.4 – Wykaz Robót budowlanych – Część IV

Zał. nr 5.5 – Wykaz Robót budowlanych – Część V

Zał. nr 6.1 – Wykaz osób – Część I

Zał. nr 6.2 – Wykaz osób – Część II

Zał. nr 6.3 – Wykaz osób – Część III

Zał. nr 6.4 – Wykaz osób – Część IV

Zał. nr 6.5 – Wykaz osób – Część V

Zał. nr 7 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. nr 8.1 – Wzór umowy – Część I

Zał. nr 8.2 – Wzór umowy – Część II

Zał. nr 8.3 – Wzór umowy – Część III

Zał. nr 8.4 – Wzór umowy – Część IV

Zał. nr 8.5 – Wzór umowy – Część V

Zał. nr 9 – Zobowiązanie podmiotu innego – Część I, II, III, IV i V

Zał. nr 10 – Oświadczenie dotyczące braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Część I, II, III, IV i V

Zał. nr 11 – Oświadczenie dotyczące braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Część I, II, III, IV i V

Zał. nr 12 – Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – Część I, II, III, IV i V

Zał. nr 13 – Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny – Część I, II, III, IV i V

 

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 06.03.2018r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.04.2018r. 

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dn. 13.04.2018r. w części III i IV

Ogłoszenie o wyborze oferty z dn.21.05.2018r. w części II i V

Ogłoszenie o wyborze oferty z dn. 22.05.2018r. w części I

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o. postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wszczęte od dnia 18 października 2018r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link:

https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-Zamawaiający i strony internetowej www.wodkan-skierniewice.com.pl

 

Czytaj więcej...