Przedmiotem działalności ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej jest dostarczanie Klientom wody, sprawne odbieranie ścieków i ich oczyszczanie.
W obszarze produkcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na ujęciach wód głębinowych i w stacji uzdatniania wody, wdrożono System HACCP. Dzięki niemu Klienci mogą mieć pewność, że woda tłoczona do sieci wodociągowej spełnia wymagania prawne stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia, jak również, że proces produkcji jest nadzorowany i prowadzony zgodnie z procedurami stosowanymi przy produkcji żywności. Polityka Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody

W celu podniesienia jakości oferowanych usług, Zarząd Spółki podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 w obszarze wszystkich działań, które mają wpływ na jakość świadczonych usług. Polityka Jakości ZWiK WOD-KAN sp. z o.o. Od 22.11.2017 r. do 21.11.2020 r. w przedsiębiorstwie obowiązuje certyfikat o numerze rejestracyjnym 12 100 33104 TMS.

Nad jakością dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków czuwa zakładowe laboratorium, które od 2007 roku posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001, obejmujący aktualnie swoim zakresem badania laboratoryjne fizykochemiczne ścieków, wody i osadów oraz badania mikrobiologiczne wody.

 

 

 

Spółka dysponuje własnym laboratorium, które od 2007 roku posiada wdrożony System Zarzadzania Jakością wg normy ISO 9001. Aktualny certyfikat, obowiązujący w całym przedsiębiorstwie od 22.11.2017 r. do 21.11.2020 r. nr rejestracyjny 12 100 33104 TMS,  obejmuje swoim zakresem badania laboratoryjne fizykochemiczne ścieków, wody i osadów oraz badania mikrobiologiczne wody. Laboratorium zakładowe wykonuje więc analizy ścieków i osadów ściekowych zgodnie z obowiązkami, wynikającymi z pozwolenia wodnoprawnego oraz zgodnie z wymogami, określonymi w instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków.


Laboratorium zakładowe przeprowadza analizy fizyko-chemiczne oraz analizy mikrobiologiczne wody do picia zgodnie z Harmonogramem badań wody, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, dotyczącym miejsc poboru wody oraz częstotliwości prowadzenia badań jakości wody.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej posiada zatwierdzony  w 2016 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach System jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (decyzja znak: Decyzja PSSE.HŚ.485.88.2.18/19 z dn.18.01.2019 r i Decyzja PSSE.HŚ.485.27.1.19 z dnia 20.03.2019 r.). Laboratorium zakładowe może zatem świadczyć usługi w zakresie badań parametrów wody, określonych w w/w decyzji.
Wyniki badań wody, wykonane przez laboratorium zakładowe ZWiK w zakresie określonym w w/w decyzji, mogą być wykorzystywane w obszarze prawnym przez Zlecającego.

  

Badania wody

Badania ścieków

Decyzja PSSE.HŚ.485.88.2.18/19 z dn.18.01.2019r.

Decyzja PSSE.HŚ.485.27.1.19 z dnia 20.03.2019 r.

Certyfikat ISO 9001:2015

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. ujmuje wodę z ujęć głębinowych. Pobór wody odbywa się zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym przez Prezydenta Miasta Skierniewice. Średnioroczne zapotrzebowanie na wodę ze strony naszych klientów nie przekracza 8 tys. m3/dobę. Natomiast w okresach największego zapotrzebowania: maj – czerwiec, jej maksymalny rozbiór dochodzi do 12 tys. m3/dobę.
Zakład eksploatuje 8 studni głębinowych o łącznej wydajności 11,58 tys. m3/dobę, które ujmują wodę z trzech poziomów wodonośnych:
- czwartorzędowego: studnie o głębokościach 82 m, 83 m i 87 m zlokalizowane w Parku Miejskim;
- górnokredowego: studnie o głębokościach 250 m; 300 m i 301 m zlokalizowane w Parku Miejskim, przy ul. Sierakowickiej i przy ul. Waryńskiego;
- dolnokredowego: studnie o głębokościach 487 m i 507 m zlokalizowane przy ul. Łącznej i ul. Sierakowickiej.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym pobór wód podziemnych może odbywać się w ilościach:
- Qmax.h = 867 m3/h,
- Qśr.d. = 11,58 tys. m3/dobę,
- Qmax.r = 4.197,98 tys. m3/rok.
 
Pobierane wody wykazują przekroczenia dopuszczalnej zawartości żelaza i manganu, dlatego są transportowane rurociągami wody surowej do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego, gdzie poddawane są procesowi uzdatniania.

Etapy procesu uzdatniania
- NAPOWIETRZANIE - którego celem jest utlenianie żelaza, manganu oraz jonu amonowego. Proces napowietrzania odbywa się w dwóch aeratorach.
- FILTRACJA – która ma na celu usunięcie utlenionych cząstek żelaza, manganu i jonu amonowego. Proces filtracji odbywa się na dziewięciu filtrach ze złożem kwarcowo-piroluzytowo-żwirowym.
W celu usunięcia osadów manganu i żelaza przeprowadzane jest płukanie filtrów. Proces odbywa się z wykorzystaniem powietrza i wody sieciowej poprzez przepływ przeciwny do kierunku filtracji. Osady żelaza i manganu są odprowadzane do odstojników, następnie są odwadniane na poletku osadowym, a odpad jest utylizowany przez wyspecjalizowane firmy. Wody popłuczne z procesu płukania filtrów odprowadzane są do rzeki.
- DEZYNFEKCJA, podczas której woda po procesie filtracji jest dezynfekowana z użyciem roztworu podchlorynu sodu, środka działającego biobójczo na większość drobnoustrojów.
Po filtracji i dezynfekcji woda trafia do zbiorników wody uzdatnionej – magazynowanie wody w zbiornikach jest konieczne ze względu na występujące dobowe nierównomierności poboru wody. Woda uzdatniona ze zbiorników retencyjnych jest kierowana na zestaw pompowy tłoczący wodę do odbiorców. Zużycie wody przez odbiorców charakteryzuje się znaczną nierównomiernością zarówno w ujęciu godzinowym, dobowym, jak i miesięcznym. W ciągu doby zużycie waha się w granicach od ok. 100 m3/h w godzinach nocnych do 600 m3/h w godzinach najwyższego poboru, przy czym wartości chwilowe przekraczają 1 tys. m3/h. Roczne zużycie wody w Skierniewicach wynosi ok. 2,5 mln m3.

Nadrzędnym celem Stacji Uzdatniania Wody jest dostarczanie naszym Klientom bezpiecznej zdrowotnie wody przeznaczonej do spożycia. Dlatego na SUW został wdrożony i jest stosowany w procesach poboru wody surowej oraz jej uzdatniania System Zarzadzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Wody według reguł HACCP. Dzięki niemu Klienci mogą mieć pewność, że cały proces produkcyjny jest prowadzony profesjonalnie, zgodnie z procedurami stosowanymi przy produkcji żywności. Polityka Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przyjęta przez Zarząd Spółki realizowana jest poprzez:
• przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej GHP,
• ocenę zagrożeń i ustalanie krytycznych punktów kontroli w procesach ujmowania i uzdatniania wody,
• analizę parametrów wody surowej przed procesem uzdatniania i parametrów wody po uzdatnieniu w wyznaczonych punktach kontrolnych,
• zatrudnienie kompetentnej i kwalifikowanej kadry pracowniczej.
Jednocześnie wyniki badań jakości wody uzyskiwane zarówno przez zakładowe laboratorium, laboratoria zewnętrzne zatwierdzone przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, jak i personel Stacji Uzdatniania Wody potwierdzają, że proces uzdatniania wody jest prowadzony prawidłowo i woda uzdatniona wprowadzana do sieci wodociągowej spełnia wymogi pod względem właściwości fizyko-chemicznych, jak i bakteriologicznych stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Wyniki badań wody zamieszczono w zakładce: Informacja o jakości wody.

Stacja Uzdatniania Wody (ul. Waryńskiego 22/24, 96-100 Skierniewice)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. eksploatuje sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie Skierniewic. 

Miasto jest zwodociągowane w ok. 99%. Łączna długość sieci wodociągowej i przyłączy na koniec 2016 r. wyniosła 257,2 km. Spółka dostarcza wodę dla ok. 48 tys. mieszkańców. Roczne zużycie wody w Skierniewicach wynosi ok 2,5 mln m3.

Na terenie Skierniewic na koniec 2016 r. łączna długość  sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami wyniosła 198,7 km. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 47,2 tys. osób, co stanowi 96% ogółu mieszkańców miasta.

W  istniejącym  systemie  kanalizacyjnym  funkcjonuje 31 przepompowni ścieków zlokalizowanych w następujących punktach:  Park  Miejski (2  szt.), Zadębie Tama, ul. Ziołowa, ul. Jodłowa, ul. Waryńskiego (3 szt.), ul. Gajowa (2 szt.), ul. Lipowa, ul. Skłodowskiej, ul. Mszczonowska, ul. Fabryczna, ul. Berlinga, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Kozietulskiego, ul. Miła, ul. Podleśna, ul. Trzcińska, ul. Strobowska, ul. Sosnowa, ul. Zadębie, ul. Przechodnia, ul. Zielna, ul. Pogodna, ul. Próchnika, ul. Bielańska, ul. Batorego, ul. Sienkiewicza.

Oczyszczalnia ścieków w Mokrej Prawej jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów: związków azotu i fosforu, przeznaczoną do przyjmowania i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Oczyszczalnia wyposażona jest również w instalację do chemicznego usuwania związków fosforu ze ścieków oczyszczonych.

Do oczyszczalni trafiają ścieki z systemu kanalizacji zbiorczej (sanitarnej i ogólnospławnej) z terenu miasta Skierniewice oraz nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych, dowożone taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków, odbierane na stacji zlewnej w Mokrej Prawej. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do rzeki Łupii–Skierniewki. Zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym zdolność produkcyjna ciągu technologicznego w czasie pogody suchej wynosi Qmax.h = 719 m3/h i Qmax.d =14.725 m3/d.
Z uwagi na ogólnospławny charakter znacznej części sieci kanalizacyjnej w mieście Skierniewice, w oczyszczalni funkcjonuje zbiornik retencyjny ścieków burzowych do magazynowania nadmiaru ścieków dopływających do oczyszczalni w okresach intensywnych opadów. Przy obniżonym natężeniu dopływu ścieków, ścieki ze zbiornika retencyjnego są sukcesywnie zawracane do ciągu technologicznego oczyszczania ścieków.
Osady ściekowe powstałe w procesie oczyszczania ścieków (osad wstępny i nadmierny) są kierowane do komory fermentacyjnej, gdzie w wyniku procesów biochemicznych, w warunkach beztlenowych, następuje rozkład materii organicznej.
W procesie fermentacji (lub w tym procesie) następuje stabilizacja osadów oraz powstaje biogaz, który po oczyszczeniu, wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Energię elektryczną wytwarzaną przez agregat prądotwórczy oraz ciepło uzyskane ze spalania gazu w kotle i/lub w procesie kogeneracji wykorzystuje się na potrzeby oczyszczalni, do celów technologicznych.
Osad po fermentacji, odwodnieniu i higienizacji popiołami lotnymi z węgla brunatnego kwalifikowany jest jako odpad: ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Wyniki badań osadu wykazały, że posiada on cechy nawozu organiczno– mineralnego i może być wykorzystany do nawożenia gleb, szczególnie pod uprawy zbożowe, zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21). O walorach osadu przekonali się już okoliczni rolnicy, którzy stosują nasz osad od wielu lat na swoich polach. Dawka osadu ustalana jest na konkretne pole i pod konkretną uprawę, po wcześniejszym przeprowadzeniu badań zarówno osadu ściekowego, jak i gruntów, przez akredytowane laboratorium.
Oczyszczalnia ścieków (Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice)

W załączeniu: Informacja w sprawie przekazania osadu