Utrudnienia dla ruchu w ul. 1 Maja

signal 159718 960 720Uwaga! Od 17 września utrudnienia dla ruchu lokalnego w ulicy 1 Maja i ulicach przyległych. O wszelkich utrudnieniach i zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco.

ZWiK „WOD-KAN” rozpoczyna budowę kanalizacji deszczowej w ulicy 1 Maja. 25 lipca podpisana została umowa z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym JARTEX sp. j. Adam Stefanowski, Jarosław Stefanowski ze Skierniewic. Zakres zadania obejmuje budowę 706 mb kanału deszczowego z podczyszczalnią wód deszczowych przy rzece Łupii-Skierniewce. Termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na 25 kwietnia 2019 r.

Prace będą prowadzone od mostu przy ul. 1 Maja w kierunku ul. Batorego. Podkreślmy, że mamy do czynienia z budową w obrębie jednej z głównych ulic miasta, gdzie występuje szczególne natężenie ruchu drogowego zwłaszcza w dni targowe oraz w godzinach rozpoczynania i kończenia zajęć w znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placówkach edukacyjnych. Natomiast przyległe ulice są zbyt wąskie, by pomogły rozładować tworzące się w ul. 1 Maja korki. Od chwili wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu ZWiK „WOD-KAN” prowadził uzgodnienia w sprawie etapowania realizacji przedsięwzięcia, by zminimalizować utrudnienia w ruchu lokalnym. Wykonawca został zobligowany do powiadamiania wszystkich służb o czasowych utrudnieniach w ruchu w rejonie inwestycji.

Roboty budowlane na terenie jezdni ul. 1 Maja w okolicy mostu rozpoczną się 17 września. Podczas prowadzenia robót na terenie skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Sportową będzie ono zamknięte, a ul. Sportowa będzie ulicą dwukierunkową. Nowo wybudowana ul. 26. Dywizji Piechoty, biegnąca od ul. Wojska Polskiego do ul. S. Batorego dodatkowo usprawni komunikację. Autobusy linii 8, 7, 3 będą prowadzone ulicami: Batorego, Poniatowskiego i Kozietulskiego, a najbliższy przystanek zlokalizowany będzie przy ul. Batorego. Ponadto projekt czasowej zmiany organizacji ruchu przewiduje przekierowanie ruchu tranzytowego innymi drogami poza granicami miasta.

W miarę postępu prac będziemy informować o zmianach terminów zamknięcia kolejnych skrzyżowań objętych robotami.

Zadanie jest realizowane w ramach II etapu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice”, na który ZWiK „WOD-KAN” pozyskał ponad 73 mln zł dofinansowania z unijnych funduszy.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji ruchu w ul. 1 Maja w czasie realizacji inwestycji znajdują się w poniższych załącznikach:

Pismo od wykonawcy z informacją o terminach zamknięcia ulic i skrzyżowań  

Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego

3

3a

3b

3c

3d

3e

3f

3g

3h

11.09.2018