Nowa podczyszczalnia wód deszczowych

dji 0070!!klOWfqWibGpC785HlXs
Najważniejszy element podczyszczalni wód deszczowych przy rzece Łupii-Skierniewce - separator substancji ropopochodnych - zamontowany został w poniedziałek, 3 grudnia, na terenie inwestycji w ul. 1. Maja. 

Jest to kluczowe urządzenie dla realizowanego systemu odprowadzania wód opadowych z ulic: 1. Maja, Batorego, Rawska, Trzcińska, Kopernika, Graniczna, Cicha oraz Alei Pieniążka i Alei Niepodległości. 

Dodajmy, że podczyszczalnia wód opadowych i roztopowych powstaje w ramach deszczówki realizowanej w ul. 1. Maja. Tu przed wylotem do rzeki Łupii-Skierniewki przechwycone zostaną zanieczyszczenia zgromadzone w wodach opadowych (typu mineralnego, np. piasek i żwir oraz ropopochodne pochodzące ze środków transportu).

Dane techniczne

Zintegrowany z osadnikiem separator o wydajności nominalnej 350 l/s ma kształt walca o długości 15,8 m i 3 m szerokości, a wraz z dodatkowymi elementami: króćcami dopływowymi i by-passem osiągnie wymiary 18,2 m długości i 4 m szerokości. Separator został w całości wykonany ze stali o grubości ok. 6 mm pokrytej specjalnymi powłokami antykorozyjnymi. Urządzenie zostało posadowione na głębokości ok. 6 metrów od poziomu projektowanej jezdni.

 
Działanie separatora

Wody deszczowe i roztopowe trafiać będą do osadnika. Tu nastąpi wychwycenie części stałych oraz zawiesin zawartych w ściekach. Działanie polega na przetrzymaniu ścieków w warunkach zwolnionego przepływu, dzięki czemu rozdzielone zostaną: woda  oraz zawieszone w niej cząstki. Ścieki z osadnika kierowane będą do separatora właściwego. Urządzenie będzie sukcesywnie kontrolowane i czyszczone. Substancje ropopochodne zgromadzone w jego wnętrzu usuwane będą przez wóz asenizacyjny uprawnionej firmy. Cały teren podczyszczalni wód deszczowych zostanie ogrodzony i będzie zamknięty.


Przypomnijmy, że inwestycja jest realizowana w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice - etap II”, na który ZWiK „WOD-KAN” pozyskał rekordowe dofinansowanie z funduszy unijnych (73,1 mln zł). W lipcu podpisana została umowa z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym JARTEX sp. j. Adam Stefanowski, Jarosław Stefanowski ze Skierniewic. Roboty budowlane rozpoczęły się we wrześniu. Zakres zadania obejmuje budowę 706 mb kanału deszczowego z podczyszczalnią wód deszczowych przy rzece Łupii-Skierniewce. Termin zakończenia został zaplanowany na 25 kwietnia 2019 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   4 grudnia 2018 r. 

(Fot. UM Skierniewice)

dji 0046!!klOWfqWibGpC785HlXsdji 0057!!klOWfqWibGpC785HlXsdji 0059!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0013!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0019!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0023!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0025!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0035!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0038!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0042!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0043!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0047!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0049!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0060!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0064!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0068!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0069!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0078!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0080!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0090!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0096!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0100!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0101!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0105!!klOWfqWibGpC785HlXsdsc 0107!!klOWfqWibGpC785HlXs