Data ogłoszenia: 17.12.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

,,Transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów”
część 1-3:

Część 1:

Transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów:

  1. niebezpiecznych: 13 02 08, 15 01 10, 15 02 02, 16 01 07, 16 02 13, 16 05 06, 16 05 07,
  2. innych niż niebezpieczne: 08 01 12, 15 02 03, 16 01 03, 16 80 01, 17 04 11, 17 09 04,

Część 2:

Transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadu innego niż niebezpieczny kod: 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych),

Część 3:

Transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadu innego niż niebezpieczny kod: 19 08 99 (inne niewymienione odpady).

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami:

SIWZ

Załącznik nr 1a – Formularz ofertowy (Część 1)

Załącznik nr 1b – Formularz ofertowy (Część 2)

Załącznik nr 1c – Formularz ofertowy (Cześć 3)

załącznik nr 2a – Formularz cenowy (Część 1)

załącznik nr 2b – Formularz cenowy (Część 2)

załącznik nr 2c – Formularz cenowy (Część 3)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Część 1-3)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Część 1-3)

Załącznik nr 5a – Karta podstawowej charakterystyki odpadu (Część 1)

Załącznik nr 5b – Karta podstawowej charakterystyki odpadu (Część 2)

Załącznik nr 5c – Karta podstawowej charakterystyki odpadu (Część 3)

Załącznik nr 6a – Wzór umowy (Część 1)

Załącznik nr 6b – Wzór umowy (Część 2)

Załącznik nr 6c – Wzór umowy (Część 3)

Załącznik nr 7a – Przewidywana ilość odpadów do przekazania w latach 2019-2020 (Część 1)

Załącznik nr 7b – Przewidywana ilość odpadów do przekazania w latach 2019-2020 (Część 2)

Załącznik nr 7c – Przewidywana ilość odpadów do przekazania w latach 2019-2020 (Część 3)

Załącznik nr 8a – Oświadczenie Wykonawcy o sposobie gospodarowania poszczególnymi odpadami (Część 1)

Załącznik nr 8b – Oświadczenie Wykonawcy o sposobie gospodarowania poszczególnymi odpadami (Część 2)

Załącznik nr 8c – Oświadczenie Wykonawcy o sposobie gospodarowania poszczególnymi odpadami (Część 3)

 

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn.11.01.2019r.

Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla części 1 z dn. 16.01.2019r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla częsci 2,3 z dn. 01.02.2019r.