Zadanie: "Zakup specjalistycznego samochodu do monitorowania/inspekcji sieci kanalizacyjnej"

Wartość ogólna zadania: 595 000,00 zł.

Wysokość oraz forma dofinansowania: dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW 500 000,00 zł.

 

Opis zakresu projektu: Specjalistyczny samochód do monitorowania/inspekcji sieci kanalizacyjnej: samochód ciężarowy do 3.5T, typ zabudowy Furgon, zabudowa z podziałem na dwie części (część studyjną i roboczą). W części studyjnej mieści się panel sterujący do zarządzania systemem kamer z monitorami oraz komputerem z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem do wykonywania inspekcji TV. W skład wyposażenia samochodu wchodzą dwie kamery. Kamera z zestawem przenośnym do inspekcji w zakresie średnic od DN50 do DN200 oraz kamera z wózkiem w pełni zsynchronizowanym z bębnem znajdującym się w części roboczej pojazdu pozwalająca wykonywać inspekcję w zakresie średnic od DN135 do DN2000.

Zakup specjalistycznego samochodu przeznaczonego do inspekcji TV sieci kanalizacyjnej i deszczowej umożliwi dokładne określenie stanu technicznego całego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Skierniewice. Sprzęt umożliwia również wykonywanie dokładnych pomiarów spadków, wykrywanie uszkodzeń (pęknięć, zapadnięcia się kanału, rozrostu korzeni powodujących niedrożności kanałów) oraz dokładne określanie ich lokalizacji, diagnozowanie stanu nieszczelności przewodów i studzienek, wykrywanie nielegalnych przyłączy oraz wykonywanie przeglądów przedodbiorowych kanałów, dzięki czemu będzie można wyeliminować błędy wykonawców przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl


Zadanie „Budowa kanalizacja sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w ul. Zwierzynieckiej (odcinek od ul. Nowomiejskiej do ul. Sosnowej) w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Zadanie „Budowa kanalizacja sanitarnej z przyłączami w ul. Bratkowej i ul. Zadębie (odcinek od Bratkowej do ul. Górnej) w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Zadanie „Remont i odtworzenie zniszczonych umocnień sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie zapory Zalewu Zadębie w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Próchnika, Spokojnej, Poniatowskiego i Sierakowickiej - II etap w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Piekarskiej w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna przedsięwzięcia - 320 554,00 zł

Pożyczka z WFOŚiGW - 202 000,00 zł

Celem zadania jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych, produkcyjnych i usługowych usytuowanych przy ul. Piekarskiej. Obecnie ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Zadanie polega na budowie kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PCV śr. 200 mm o dł. 648,4 mb oraz 35 szt. przykanalików z rur PCV śr. 160 mm i łącznej dł. 120,3 mb.
Budowa kanalizacji umożliwi likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb), wyeliminuje możliwość niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód gruntowych. Ponadto budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców.


Zadanie „Budowa podczyszczalni ścieków deszczowych dla wylotu nr 13 przy ul. Łowickiej w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna przedsięwzięcia – 843 036,30 zł
Pożyczka z WFOŚiGW – 508 594,00 zł

Podczyszczalnia ścieków dla wylotu nr 13 przy ul. Łowickiej będzie oczyszczała ścieki opadowe i roztopowe z terenu osiedla Widok oraz ul. Wyszyńskiego. Oczyszczone ścieki opadowe, roztopowe i drenażowe będą odpowiadać wymogom określonym w par.19 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Podczyszczalnia zapewni bezpieczeństwo dla stawów rybnych Gospodarstwa Rybackiego Łyszkowice sp. z o.o. w Łyszkowicach - obiekt „Arkadia” o powierzchni lustra wody 5,22 ha i obiektu „Mysłaków-Kapituła” o powierzchni lustra wody 85,08 ha.
Podkreślić należy, że po budowie podczyszczalni będzie znacznie większa gwarancja bezpieczeństwa pracy jak i jakości w zakresie oczyszczania ścieków. W rezultacie budowa podczyszczalni wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców.
Obecnie na wylocie znajduje się komora z kratą czyszczoną ręcznie. W ramach budowy podczyszczalni ścieków wykonane zostaną następujące obiekty i sieci: remont istniejącej komory kraty czyszczonej ręcznie, żelbetowa komora przelewowo-rozdzielcza (rozdziału) o wym. 2,5x4,5x1,5 m i o wydajności 250/1500 l/s, z zamontowaniem regulatora przepływu FLOREG 250 na dopływie do separatora, zakup i zamontowanie na płycie fundamentowej żelbetowej separatora koalescencyjnego zblokowanego z osadnikiem poziomym o wydajności nominalne 250 l/s typ IHDC250C250, bay-pass, tj. kanał ominięcia Ø1200 mm L=23,0 m - rozbiórka odcinka kanału od istn. studzienki S2 do projektowanej studzienki SA na odc. L=23,0 m i wykonaniu na tym odcinku nowego kanału Ø 1200 mm, komora zbiorcza (połączeniowa) Ø 2000 mm, komora pomiarowa Ø 2500 mm, sieci technologiczne: kanał Ø 1000 mm L=15m, Ø 500 mm L=6.5 m, Ø 1200 mm L=2,5m wraz ze studzienkami rewizyjnymi Ø1500mm-1 szt, Ø1200 mm - 1 szt. oraz studzienką spadową Ø 1500 mm, wykonanie tymczasowego obejścia na czas budowy z rur Ø 1200 mm od istniejącej studzienki rewizyjnej S2 Ø 1400 mm za istniejącą konstrukcją kraty czyszczonej ręcznie z rozbiórką po wykonaniu podczyszczalni, długości 25,0 m, wykonanie trwałego ogrodzenia obiektu o dł. 145,5 m z bramą i furtką o szerokości łącznej 5,5 m, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej drogowej o pow. 896,12 m2 na terenie obiektu, wykonanie ukształtowania terenu oraz urządzenia zielenią na terenie obiektu. 


Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Batorego w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna przedsięwzięcia – 1 087 337,60 zł

Pożyczka z WFOŚiGW – 321 299,00 zł

Celem zadania jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych, produkcyjnych i usługowych usytuowanych przy ul. Batorego. Obecnie w ul. Batorego istnieje sieć kanalizacji ogólnospławnej, do której są podłączone w/w obiekty. Odbiorcy podłączeni obecnie do sieci kanalizacji ogólnospławnej zostaną przełączeni do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej. Zadanie polega na budowie: kanału sanitarnego grawitacyjnego o łącznej dł. 625,80mb w tym: z rur PP śr. 500 mm o dł. 615,05 mb, z rur PVC śr. 200 mm o dł. 10,75 mb, 32 szt. przykanalików o łącznej dł. 307,30 mb w tym: 24 szt. przykanalików z rur PVC śr. 160 mm i łącznej dł. 231,5 mb oraz 8 szt. przykanalików z rur PVC śr. 200 mm i łącznej dł. 75,8 mb.


aZadanie „Budowa podczyszczalni ścieków deszczowych dla wylotu nr 40 przy ul. Przemysłowej w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Wartość ogólna przedsięwzięcia – 1 828 084,28 zł
Pożyczka z WFOŚiGW – 1 001 800,00 zł

Obecnie na terenie przeznaczonym pod budowę podczyszczalni ścieków deszczowych dla podczyszczania ścieków deszczowych z wylotu nr 40 znajduje się zbiornik ziemny jednokomorowy, wyłożony płytami typu „JOMB” wybudowany w drugiej połowie lat 70-tych ubiegłego wieku. Istniejący osadnik ziemny z rowem doprowadzającym oraz zastawką ma powierzchnię zabudowy 2100 m2. Dojazd do części wylotowej osadnika ziemnego stanowi utwardzona płytami „JIMB” droga wewnętrzna.

Obiekty i roboty do realizacji w ramach podczyszczalni ścieków: usunięcie mieszaniny odpadów z istniejącego osadnika ziemnego mogących zawierać substancje ropopochodne na składowisko odpadów niebezpiecznych, wykonanie tymczasowego obejścia na czas budowy L=17 m, bay-pasów Ø 1200 mm lewego (L=98,0 m) i prawego (L=89,0 m) od komór przelewowych do wylotów do ist. rowu wewnętrznego odprowadzajacego oczyszczone ścieki do rowu melioracyjnego, komory kraty rzadkiej czyszczonej ręcznie o wymiarach-szer. w dnie 1,1 m dł.4,0 m i głęb. 1,66-1,70, przy szer. górą-3,0 m, żelbetowej komory przelewowo-rozdzielczej (rozdziału) o wymiarach 2,0 m x 24,0 m x 1,20 m i wydajności 200/25040 l/s, z regulatorem przepływu (docelowo sześciu 6 regulatorów) typu EB-400 (1200/2540 l/s) zblokowanej z osadnikiem poziomym dwukomorowym o wym. 2,0 m x 18,0 m x 1,90 m, zamontowanie separatora koalescencyjnego o wydajności nominalnie 200 l/s typ PSK KOALA II 200NS, wykonanie studni zbiorczej Ø 1500 mm, wykonanie konstrukcji studni pomiarowej Ø 2500 mm, wykonanie połączeń kanalizacyjnych Ø 400, 1000, 1200 mm powyższych obiektów wraz ze studzienkami rewizyjnymi Ø 1200, 1500 mm, rozebranie istn. ogrodzenia i wykonanie nowego trwałego ogrodzenia obiektu, wykonanie nawierzchni trwałej – podjazdy manewrowe dla maszyn czyszczących, droga wewnętrzna i połączenie z drogą publiczną. odbudowa zbieracza Ø 10 cm, wykonanie urządzenia zielenią. Docelowo, w przypadku zaistnienia potrzeb podłączenia nowych powierzchni, istnieje możliwość rozbudowy podczyszczalni do 6 szt. separatorów o łącznej wydajności nominalnej 1200 l/s, jako następne etapy rozbudowy, nie objęte niniejszym wnioskiem. W chwili obecnej nie ma możliwości określenia terminu ewentualnej rozbudowy.

Szczegółowy opis efektu ekologicznego, który będzie uzyskany w wyniku realizacji zadania.
Teren podczyszczalni ścieków opadowych i roztopowych wylotu nr 40 dla dzielnicy przemysłowo-składowej przy ul. Przemyslowej zlokalizowany jest od granicy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w odległości 0,35 km i leży poza otuliną. Najbliższy obszar chroniony w linii prostej znajduje się w odległości od 1,6 do 2,0 km - obszar Natura 2000-Dolina Rawki PLH 100015. Wylot nr 40 zlokalizowany jest w hm 28+24 rowu melioracyjnego „R-A”, który ma ujście do rzeki Rawki.
Nowa podczyszczalnia ścieków w I etapie, będzie oczyszczała wody opadowe i roztopowe w ilości 196 852m3/rok i będzie spełniała wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Po przełączeniu zlewni podłączonych do kanalizacji sanitarnej w ul. Czerwonej i dobudowie separatorów, przewidziana jest do przyjęcia ścieków z całej docelowej zlewni dzielnicy przemysłowo-składowej w ilości 213 335 m3/rok.
Wartości stężeń zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego dla rozpatrywanej zlewni wyniosą: Szaw. og.= 72,4 g/m3 przyjęto 75<100 mg/dm3(wartość dopuszczalna wg rozp. MŚ z dn. 24.07.2006 r.), Sw.ropp.=0,90g/m3 przyjęto 1,0<15mg/dm3(wartość dopuszczalna wg rozp. MŚ z dn. 24.07.2006 r.).
Tak więc odprowadzane ścieki z terenu ww dzielnicy nie będą miały negatywnego wpływu na jakość wód w rowie melioracyjnym „R-A” (ziemi) jak i wód gruntowych w obszarze miasta Skierniewice w zakresie wskaźników normowanych dla ścieków opadowych i roztopowych określonych przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Podkreślić należy, że po budowie podczyszczalni nastąpi znacznie większa gwarancja bezpieczeństwa pracy, jak i jakości w zakresie oczyszczania ścieków. W rezultacie budowa podczyszczalni wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców.


Zadanie "Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w ul. Kasztanowej w Skierniewicach" zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.