Zadanie „Budowa kanalizacja sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w ul. Zwierzynieckiej (odcinek od ul. Nowomiejskiej do ul. Sosnowej) w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Zadanie „Budowa kanalizacja sanitarnej z przyłączami w ul. Bratkowej i ul. Zadębie (odcinek od Bratkowej do ul. Górnej) w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Zadanie „Remont i odtworzenie zniszczonych umocnień sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie zapory Zalewu Zadębie w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Próchnika, Spokojnej, Poniatowskiego i Sierakowickiej - II etap w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Piekarskiej w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna przedsięwzięcia - 320 554,00 zł

Pożyczka z WFOŚiGW - 202 000,00 zł

Celem zadania jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych, produkcyjnych i usługowych usytuowanych przy ul. Piekarskiej. Obecnie ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Zadanie polega na budowie kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur PCV śr. 200 mm o dł. 648,4 mb oraz 35 szt. przykanalików z rur PCV śr. 160 mm i łącznej dł. 120,3 mb.
Budowa kanalizacji umożliwi likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb), wyeliminuje możliwość niekontrolowanego odprowadzania ścieków do ziemi i wód gruntowych. Ponadto budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców.


Zadanie „Budowa podczyszczalni ścieków deszczowych dla wylotu nr 13 przy ul. Łowickiej w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna przedsięwzięcia – 843 036,30 zł
Pożyczka z WFOŚiGW – 508 594,00 zł

Podczyszczalnia ścieków dla wylotu nr 13 przy ul. Łowickiej będzie oczyszczała ścieki opadowe i roztopowe z terenu osiedla Widok oraz ul. Wyszyńskiego. Oczyszczone ścieki opadowe, roztopowe i drenażowe będą odpowiadać wymogom określonym w par.19 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Podczyszczalnia zapewni bezpieczeństwo dla stawów rybnych Gospodarstwa Rybackiego Łyszkowice sp. z o.o. w Łyszkowicach - obiekt „Arkadia” o powierzchni lustra wody 5,22 ha i obiektu „Mysłaków-Kapituła” o powierzchni lustra wody 85,08 ha.
Podkreślić należy, że po budowie podczyszczalni będzie znacznie większa gwarancja bezpieczeństwa pracy jak i jakości w zakresie oczyszczania ścieków. W rezultacie budowa podczyszczalni wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców.
Obecnie na wylocie znajduje się komora z kratą czyszczoną ręcznie. W ramach budowy podczyszczalni ścieków wykonane zostaną następujące obiekty i sieci: remont istniejącej komory kraty czyszczonej ręcznie, żelbetowa komora przelewowo-rozdzielcza (rozdziału) o wym. 2,5x4,5x1,5 m i o wydajności 250/1500 l/s, z zamontowaniem regulatora przepływu FLOREG 250 na dopływie do separatora, zakup i zamontowanie na płycie fundamentowej żelbetowej separatora koalescencyjnego zblokowanego z osadnikiem poziomym o wydajności nominalne 250 l/s typ IHDC250C250, bay-pass, tj. kanał ominięcia Ø1200 mm L=23,0 m - rozbiórka odcinka kanału od istn. studzienki S2 do projektowanej studzienki SA na odc. L=23,0 m i wykonaniu na tym odcinku nowego kanału Ø 1200 mm, komora zbiorcza (połączeniowa) Ø 2000 mm, komora pomiarowa Ø 2500 mm, sieci technologiczne: kanał Ø 1000 mm L=15m, Ø 500 mm L=6.5 m, Ø 1200 mm L=2,5m wraz ze studzienkami rewizyjnymi Ø1500mm-1 szt, Ø1200 mm - 1 szt. oraz studzienką spadową Ø 1500 mm, wykonanie tymczasowego obejścia na czas budowy z rur Ø 1200 mm od istniejącej studzienki rewizyjnej S2 Ø 1400 mm za istniejącą konstrukcją kraty czyszczonej ręcznie z rozbiórką po wykonaniu podczyszczalni, długości 25,0 m, wykonanie trwałego ogrodzenia obiektu o dł. 145,5 m z bramą i furtką o szerokości łącznej 5,5 m, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej drogowej o pow. 896,12 m2 na terenie obiektu, wykonanie ukształtowania terenu oraz urządzenia zielenią na terenie obiektu. 


Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Batorego w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna przedsięwzięcia – 1 087 337,60 zł

Pożyczka z WFOŚiGW – 321 299,00 zł

Celem zadania jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych, produkcyjnych i usługowych usytuowanych przy ul. Batorego. Obecnie w ul. Batorego istnieje sieć kanalizacji ogólnospławnej, do której są podłączone w/w obiekty. Odbiorcy podłączeni obecnie do sieci kanalizacji ogólnospławnej zostaną przełączeni do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej. Zadanie polega na budowie: kanału sanitarnego grawitacyjnego o łącznej dł. 625,80mb w tym: z rur PP śr. 500 mm o dł. 615,05 mb, z rur PVC śr. 200 mm o dł. 10,75 mb, 32 szt. przykanalików o łącznej dł. 307,30 mb w tym: 24 szt. przykanalików z rur PVC śr. 160 mm i łącznej dł. 231,5 mb oraz 8 szt. przykanalików z rur PVC śr. 200 mm i łącznej dł. 75,8 mb.


aZadanie „Budowa podczyszczalni ścieków deszczowych dla wylotu nr 40 przy ul. Przemysłowej w Skierniewicach” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Wartość ogólna przedsięwzięcia – 1 828 084,28 zł
Pożyczka z WFOŚiGW – 1 001 800,00 zł

Obecnie na terenie przeznaczonym pod budowę podczyszczalni ścieków deszczowych dla podczyszczania ścieków deszczowych z wylotu nr 40 znajduje się zbiornik ziemny jednokomorowy, wyłożony płytami typu „JOMB” wybudowany w drugiej połowie lat 70-tych ubiegłego wieku. Istniejący osadnik ziemny z rowem doprowadzającym oraz zastawką ma powierzchnię zabudowy 2100 m2. Dojazd do części wylotowej osadnika ziemnego stanowi utwardzona płytami „JIMB” droga wewnętrzna.

Obiekty i roboty do realizacji w ramach podczyszczalni ścieków: usunięcie mieszaniny odpadów z istniejącego osadnika ziemnego mogących zawierać substancje ropopochodne na składowisko odpadów niebezpiecznych, wykonanie tymczasowego obejścia na czas budowy L=17 m, bay-pasów Ø 1200 mm lewego (L=98,0 m) i prawego (L=89,0 m) od komór przelewowych do wylotów do ist. rowu wewnętrznego odprowadzajacego oczyszczone ścieki do rowu melioracyjnego, komory kraty rzadkiej czyszczonej ręcznie o wymiarach-szer. w dnie 1,1 m dł.4,0 m i głęb. 1,66-1,70, przy szer. górą-3,0 m, żelbetowej komory przelewowo-rozdzielczej (rozdziału) o wymiarach 2,0 m x 24,0 m x 1,20 m i wydajności 200/25040 l/s, z regulatorem przepływu (docelowo sześciu 6 regulatorów) typu EB-400 (1200/2540 l/s) zblokowanej z osadnikiem poziomym dwukomorowym o wym. 2,0 m x 18,0 m x 1,90 m, zamontowanie separatora koalescencyjnego o wydajności nominalnie 200 l/s typ PSK KOALA II 200NS, wykonanie studni zbiorczej Ø 1500 mm, wykonanie konstrukcji studni pomiarowej Ø 2500 mm, wykonanie połączeń kanalizacyjnych Ø 400, 1000, 1200 mm powyższych obiektów wraz ze studzienkami rewizyjnymi Ø 1200, 1500 mm, rozebranie istn. ogrodzenia i wykonanie nowego trwałego ogrodzenia obiektu, wykonanie nawierzchni trwałej – podjazdy manewrowe dla maszyn czyszczących, droga wewnętrzna i połączenie z drogą publiczną. odbudowa zbieracza Ø 10 cm, wykonanie urządzenia zielenią. Docelowo, w przypadku zaistnienia potrzeb podłączenia nowych powierzchni, istnieje możliwość rozbudowy podczyszczalni do 6 szt. separatorów o łącznej wydajności nominalnej 1200 l/s, jako następne etapy rozbudowy, nie objęte niniejszym wnioskiem. W chwili obecnej nie ma możliwości określenia terminu ewentualnej rozbudowy.

Szczegółowy opis efektu ekologicznego, który będzie uzyskany w wyniku realizacji zadania.
Teren podczyszczalni ścieków opadowych i roztopowych wylotu nr 40 dla dzielnicy przemysłowo-składowej przy ul. Przemyslowej zlokalizowany jest od granicy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w odległości 0,35 km i leży poza otuliną. Najbliższy obszar chroniony w linii prostej znajduje się w odległości od 1,6 do 2,0 km - obszar Natura 2000-Dolina Rawki PLH 100015. Wylot nr 40 zlokalizowany jest w hm 28+24 rowu melioracyjnego „R-A”, który ma ujście do rzeki Rawki.
Nowa podczyszczalnia ścieków w I etapie, będzie oczyszczała wody opadowe i roztopowe w ilości 196 852m3/rok i będzie spełniała wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Po przełączeniu zlewni podłączonych do kanalizacji sanitarnej w ul. Czerwonej i dobudowie separatorów, przewidziana jest do przyjęcia ścieków z całej docelowej zlewni dzielnicy przemysłowo-składowej w ilości 213 335 m3/rok.
Wartości stężeń zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego dla rozpatrywanej zlewni wyniosą: Szaw. og.= 72,4 g/m3 przyjęto 75<100 mg/dm3(wartość dopuszczalna wg rozp. MŚ z dn. 24.07.2006 r.), Sw.ropp.=0,90g/m3 przyjęto 1,0<15mg/dm3(wartość dopuszczalna wg rozp. MŚ z dn. 24.07.2006 r.).
Tak więc odprowadzane ścieki z terenu ww dzielnicy nie będą miały negatywnego wpływu na jakość wód w rowie melioracyjnym „R-A” (ziemi) jak i wód gruntowych w obszarze miasta Skierniewice w zakresie wskaźników normowanych dla ścieków opadowych i roztopowych określonych przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Podkreślić należy, że po budowie podczyszczalni nastąpi znacznie większa gwarancja bezpieczeństwa pracy, jak i jakości w zakresie oczyszczania ścieków. W rezultacie budowa podczyszczalni wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców.


Zadanie "Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w ul. Kasztanowej w Skierniewicach" zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.