Data ogłoszenia: 16.07.2018 r.

Przedmiot zamówienia:

Transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów Część 1-4:

Część 1:

Transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów:

  1. niebezpiecznych: 13 02 08, 15 01 10, 15 02 02, 16 01 07, 16 02 13, 16 05 06, 16 05 07,
  2. innych niż niebezpieczne: 08 01 12, 15 02 03, 16 01 03, 16 80 01, 17 04 11, 17 09 04,

Część 2:

Transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadu innego niż niebezpieczny kod: 19 08 02 (zawartość piaskowników),

Część 3:

Przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadu innego niż niebezpieczny, kod: 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe),

Część 4:

Transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadu innego niż niebezpieczny kod: 19 08 99 (inne niewymienione odpady).

Numer sprawy: 04/ZP/2018

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami:

SIWZ

załącznik nr 1a - Formularz ofertowy

załącznik nr 1b - Formularz ofertowy

załącznik nr 1c - Formularz ofertowy

załącznik nr 1d - Formularz ofertowy

załącznik nr 2a - Formularz cenowy

załącznik nr 2b - Formularz cenowy

załącznik nr 2c - Formularz cenowy

załącznik nr 2d - Formularz cenowy

załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy, że posiada stosowne zezwolenia i dokumenty za gospodarowanie odpadami dot. cz. 1,2,4

załącznik nr 4 -Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik nr 6 - Wykaz urządzeń technicznych

załącznik nr 7a -Wzór umowy

załącznik nr 7b - Wzór umowy

załącznik nr 7c - Wzór umowy

załącznik nr 7d - Wzór umowy

załącznik nr 8 a - Przewidywana ilość odpadów do przekazania w latach 2018-2020

załącznik nr 8 b - Przewidywana ilość odpadów do przekazania w latach 2018-2020

załącznik nr 8 c - Przewidywana ilość odpadów do przekazania w latach 2018-2020

załącznik nr 8 d - Przewidywana ilość odpadów do przekazania w latach 2018-2020

załącznik nr 9 - Oświadczenie o ilości osadów przeznaczonych przez Wykonawcę do zagospodarowania zgodnie z posiadaną decyzją, dot. cz. 3

załącznik nr 10a - Oświadczenie Wykonawcy o sposobie gospodarowania poszczególnymi odpadami

załącznik nr 10b - Oświadczenie Wykonawcy o sposobie gospodarowania poszczególnymi odpadami

załącznik nr 10c - Oświadczenie Wykonawcy o sposobie gospodarowania poszczególnymi odpadami

załącznik nr 11 -14 - Podstawowa charakterystyka odpadu

załącznik nr 15 - Zobowiązanie podmiotu innego

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:

Wyjaśnienia treści SIWZ 18.07.2018

 

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 27.07.2018 r.

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla cz.I z dn. 06.08.2018r.

Ogłoszenie o wyborze oferty cz. 3 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla cz. 4 z dn. 07.09.2018r.

Ogłoszenie o wyborze oferty cz.2 z dn. 11.09.2018r.


Data ogłoszenia: 10.07.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

,,Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej”

 

Numer sprawy: 03/ZP/2018

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami:

SIWZ

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

załącznik nr 5 – Wzór umowy

załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania podmiotu innego

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 18.07.2018 r.

Załącznik do informacji z otwarcia ofert - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych z dn. 27.07.2018 r.

Oferty dodatkowe :

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Formularz oferty dodatkowej

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 06.08.2018r.

 


Data ogłoszenia: 14.06.2018 r.

 

Przedmiot zamówienia:

,,Sukcesywna dostawa wodomierzy radiowych oraz nakładek radiowych”

 

Numer sprawy: 02/ZP/2018

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami:

SIWZ

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Formularz cenowy

załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik nr 4 – Oświadczenie gwarancyjne

załącznik nr 5 – Wzór umowy

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:

 

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.06.2018r.

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 05.07.2018r.

 


 

Data ogłoszenia: 11.05.2018 r.

Przedmiot zamówienia:

Transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów, Część 1-7:

Część 1:

Transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów:

  1. niebezpiecznych: 13 02 08, 15 01 10, 15 02 02, 16 01 07, 16 02 13, 16 05 06, 16 05 07,
  2. innych niż niebezpieczne: 08 01 12, 15 02 03, 16 01 03, 16 80 01, 17 04 11, 17 09 04,

Część 2:

Transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadu innego niż niebezpieczny kod: 19 08 01 (skratki),

Część 3:

Transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadu innego niż niebezpieczny kod: 19 08 02 (zawartość piaskowników),

Część 4:

Przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadu innego niż niebezpieczny kod: 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe),

Część 5:

Transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadu innego niż niebezpieczny kod: 19 08 99 (inne niewymienione odpady),

Część 6:

Transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadu innego niż niebezpieczny kod: 19 09 01 (odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki),

Część 7:

Transport, zbieranie, przetwarzanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadu innego niż niebezpieczny kod: 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych).

 

Numer sprawy: 01/ZP/2018

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami:

SIWZ

załącznik nr 1a - Formularz ofertowy

załącznik nr 1b - Formularz ofertowy

załącznik nr 1c - Formularz ofertowy

załącznik nr 1d - Formularz ofertowy

załącznik nr 1e - Formularz ofertowy

załącznik nr 1f - Formularz ofertowy

załącznik nr 1g - Formularz ofertowy

załącznik nr 2a - Formularz cenowy

załącznik nr 2b - Formularz cenowy

załącznik nr 2c - Formularz cenowy

załącznik nr 2d - Formularz cenowy

załącznik nr 2e - Formularz cenowy

załącznik nr 2f - Formularz cenowy

załącznik nr 2g - Formularz cenowy

załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy, że posiada stosowne zezwolenia i dokumenty za gospodarowanie odpadami

załącznik nr 4 -Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik nr 6 - Wykaz urządzeń technicznych

załącznik nr 7a -Wzór umowy

załącznik nr 7b - Wzór umowy

załącznik nr 7c - Wzór umowy

załącznik nr 7d - Wzór umowy

załącznik nr 7e - Wzór umowy

załącznik nr 7f - Wzór umowy

załącznik nr 7g - Wzór umowy

załącznik nr 8 - Przewidywana ilość odpadów do przekazania w latach 2018-2020

załącznik nr 9 - Oświadczenie o ilości osadów przeznaczonych przez Wykonawcę do zagospodarowania zgodnie z posiadaną decyzją

załącznik nr 10a - 10g - Oświadczenie Wykonawcy o sposobie gospodarowania poszczególnymi odpadami

załącznik nr 11-17 - Podstawowa charakterystyka odpadu

załącznik nr 18 - Zobowiązanie podmiotu innego

 

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:

Wyjaśnienia SIWZ z dn. 17.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 21.05.2018r.

Załącznik do informacji z otwarcia ofert - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla cz. 1,3,4,5 z dn. 30.05.2018r.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla cz.2,6,7 z dn. 12.06.2018r.