Data ogłoszenia: 24.05.2019 r.

Przedmiot zamówienia: ,,Dostawa samochodu specjalistycznego do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej - ,,Kamerowozu"

Numer sprawy: 04/ZS/2019
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu

Istotne Warunku Zamówienia (IWZ) wraz z załącznikami:
IWZ
Zał. nr 1 do IWZ - Opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna)
Zał. nr 2 do IWZ - Formularz ofertowy
Zał. nr 3 do IWZ - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 4 do IWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Zał. nr 5 do IWZ - Oświadczenie wykonawcy z rozdz. V pkt 3 IWZ
Zał. nr 6 do IWZ - Wykaz dostaw
Zał. nr 7 do IWZ - Wzór umowy

Wyjaśnienia i zmiany IWZ:

 

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.06.2019r.