Dostawa samochodu specjalnego - pogotowie techniczne/warsztat do eksploatacji przepompowni ścieków

Data ogłoszenia: 25.10.2019 r.

 

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa samochodu specjalnego - pogotowie techniczne/warsztat przeznaczonego do eksploatacji przepompowni ścieków”

Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Numer sprawy: ZS/027/R/D/JRP/19

Rodzaj zamówienia: dostawa

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - OPZ „Specyfikacja techniczna” wraz z załącznikami graficznymi nr 1 – 4   do OPZ

załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

załącznik nr 3   - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

załącznik nr 5 - Wzór umowy

załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu innego

 

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

 

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn.07.11.2019r.

Oświadczenia o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dn. 19.11.2019r.