Kolejny audit ISO 9001:2015 zakończony pozytywnie

W dniach 6-8 listopada 2019 roku przeprowadzony został w naszej Spółce audit nadzoru nad realizacją systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w zakresie:produkcja i dostarczanie wody dla ludności oraz innych odbiorców; odprowadzani i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych; odbiór i oczyszczanie nieczystości ciekłych; eksploatacja, renowacja, rozwój, rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych; badania laboratoryjne fizykochemiczne ścieków, wody i osadów oraz badania mikrobiologiczne wody.

Zespół audytorski Jednostki Certyfikującej TÜV SÜD  dokonał oceny wdrożonego systemu pod względem jego zgodności z wymaganiami Normy ISO 9001:2015 oraz skuteczności funkcjonowania systemu.

Ocenie została poddana większości zidentyfikowanych procesów systemowych.

W wyniku badań auditowych nie stwierdzono niezgodności i Auditor podjął decyzję o rekomendowaniu naszego przedsiębiorstwa do przedłużenia ważności posiadanego certyfikatu o kolejny rok.