Badanie ścieków i wody

Data ogłoszenia: 16.12.2019 r.

 

Przedmiot zamówienia:

,,Badanie ścieków, wody, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, osadów

ściekowych, gleby i odpadów cz. I – IV”

 

Numer sprawy: 08/ZS/2019

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami:

IWZ

Załącznik nr 1 do IWZ – Formularz ofertowy dla cz. I-IV

Załącznik nr 2a do IWZ – Formularz cenowy dla cz. I

Załącznik nr 2b do IWZ – Formularz cenowy dla cz. II

Załącznik nr 2c do IWZ – Formularz cenowy dla cz. III

Załącznik nr 2d do IWZ – Formularz cenowy dla cz. IV

Załącznik nr 3 do IWZ – Protokół z poboru prób wody/ścieków cz. I

Załącznik nr 3a do IWZ –Protokół z poboru prób wody cz. II

Załącznik nr 3b do IWZ – Protokół z poboru prób odpadu cz. III-IV

Załącznik nr 4a do IWZ – Specyfikacja dla cz. I

Załącznik nr 4b do IWZ – Specyfikacja dla cz. II

Załącznik nr 4c do IWZ – Specyfikacja dla cz. III

Załącznik nr 4d do IWZ – Specyfikacja dla cz. IV

Załącznik nr 5 do IWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla cz. I-IV

Załącznik nr 6 do IWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dla cz. I-IV

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy z rozdziału V pkt.3 IWZ dla cz. I-IV

Załącznik nr 8a do IWZ - Wzór umowy dla cz. I

Załącznik nr 8b do IWZ - Wzór umowy dla cz. II

Załącznik nr 8c do IWZ - Wzór umowy dla cz. III

Załącznik nr 8d do IWZ - Wzór umowy dla cz. IV

 

Wyjaśnienia i zmiany IWZ:

Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści istotnych warunków zamówienia z dn. 20.12.2019r.

Zmiana IWZ 08/ZS/2019

Zmiana Załącznika nr 8a do IWZ

 

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz. I-IV przedmiotu zamówienia z dn. 22.01.2020 r.