1. WARUNKI TECHNICZNE
W celu uzyskania zapewnienia dostaw wody / odbioru ścieków należy wystąpić do ZWiK z wnioskiem o wydanie zapewnienia w/w dostaw (Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1).
W celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan należy wystąpić do ZWiK o wydanie przedmiotowych warunków technicznych.
Wystąpienie powinno zawierać:
• pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia (Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2),
• 1 egz. aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (wymagane w przypadku podziału działek w br.) z zaznaczoną lokalizacją inwestycji.
Wniosek należy złożyć w Biurze Zarządu ZWiK lub przesłać pocztą na adres ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice.
W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się osobiście lub telefonicznie z Działem Projektowania i Uzgodnień, Mokra Prawa 30 pok. nr 4 lub 3, tel. 46 833 38 08
w. 37 lub 24.
Wydanie warunków jest bezpłatne i odbywa się w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku.
Odbiór warunków technicznych odbywa się osobiście w siedzibie ZWiK w Dziale Projektowania
i Uzgodnień w pok. nr 4 lub 3, ewentualnie dokumenty są dostarczane do Inwestora za pośrednictwem operatora pocztowego.
 
Warunki techniczne przyłączenia wydawane są wyłącznie w przypadku technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan. W przypadku braku takiej możliwości, informujemy o tym osobę ubiegającą się o podłączenie wskazując powody, które uniemożliwiają przyłączenie.
 
2. OPRACOWANIE I UZGODNIENIE PROJEKTU PRZYŁĄCZY WOD-KAN
Posiadając aktualne warunki techniczne  należy zlecić opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy wod–kan wybranemu przez siebie projektantowi.
Istnieje możliwość zlecenia wykonania dokumentacji projektowej spółce „WOD-KAN”. Załącznik
nr 3 stanowi wzór zlecenia wykonania projektu technicznego oraz załącznik nr 4 wzór zlecenia zaprojektowania przyłącza wraz z wykonaniem.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
• stronę tytułową wraz z opisem technicznym,
• plan sytuacyjny i profile przyłączy,
• rysunek pomieszczenia wodomierzowego lub studni wodomierzowej ze szczegółową lokalizacją zestawu pomiarowego,
• decyzję Prezydenta Miasta na zlokalizowanie w pasie drogowym projektowanych przyłączy i urządzeń wod-kan (w przypadku lokalizacji w pasie drogowym),
• uzgodnienie tras projektowanych przyłączy pod względem bezkolizyjności w pasie drogowym na naradzie koordynacyjnej w Urzędzie Miasta Skierniewice, ul. Floriana 9
• wersję elektroniczną kompletnej dokumentacji (w pliku *pdf).
Kompletną dokumentację należy złożyć do uzgodnienia i zarejestrowania w ZWiK co najmniej w 2 egz. Załącznik nr 5 stanowi wzór wniosku o uzgodnienie projektu przyłącza wod-kan.
 
3. ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA BUDOWY PRZYŁĄCZY
Po odebraniu uzgodnionej dokumentacji technicznej, Inwestor wybiera Wykonawcę, który wykona  przyłącza.
Istnieje możliwość zlecenia realizacji przyłączy spółce „WOD-KAN”, która może wykonać kompleksowo usługę łącznie z inwentaryzacją geodezyjną, a w przypadku budowy przyłącza wodociągowego również wykona badanie wody.
Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy przyłączy należy dokonać  w ZWIK zgłoszenia budowy. W zgłoszeniu należy wskazać wykonawcę robót oraz osobę pełniącą obowiązki kierownika robót.
Do zgłoszenia należy dołączyć 1 egz. uzgodnionego projektu. Załącznik nr 6 stanowi wzór formularza zgłoszenia rozpoczęcia budowy przyłączy.
W przypadku przyłącza wodociągowego dodatkowo należy ustalić w Dziale Eksploatacji Sieci  termin wykonania włączenia do sieci wodociągowej  i montażu wodomierza oraz podpisać w tym zakresie stosowną umowę.
 
4. WYKONANIE I ODBIÓR TECHNICZNY PRZYŁĄCZY
Wykonawcą robót winien być podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje, a osoba nadzorująca winna posiadać właściwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. 
Wykonane przyłącza należy zainwentaryzować geodezyjnie przy otwartym wykopie. Do odbioru technicznego należy przedłożyć szkic polowy z pomiarów wybudowanych przyłączy wod-kan poświadczony przez uprawnionego geodetę wraz z poświadczeniem złożenia ww. szkicu do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. 
Włączenie do sieci odbywa się po uprzednim dokonaniu przeglądu wykonanych robót i sporządzeniu protokołu odbioru technicznego. Wzór protokołu odbioru technicznego stanowi załącznik nr 7.
W przypadku przyłącza wodociągowego po wybudowaniu należy wypłukać przyłącze i zlecić   badanie bakteriologiczne wody.
Istnieje możliwość zlecenia wykonania badań przez zakładowe laboratorium spółki „WOD-KAN”. Wzór zlecenia badania wody stanowi załącznik nr 8.
Jeżeli przyłącze wykracza poza granicę nieruchomości należy dostarczyć kserokopię protokołu odbioru pasa drogowego z Wydziału Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta w Skierniewicach.
Kierownik robót składa oświadczenie o wykonaniu przyłączy zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wzór oświadczenia kierownika robót stanowi załącznik nr 9.
Po spełnieniu wszystkich formalności zostaje sporządzony protokół odbioru końcowego podpisany przez Inwestora, Wykonawcę i przedstawiciela ZWiK. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi załącznik nr 10.
 
5. UMOWA NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków jest przygotowywana przez BOK w oparciu o wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków, złożony przez Klienta/Odbiorcę na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 lub załącznik nr 11. 
Umowa w dwóch egzemplarzach jest przedkładana przez pracownika BOK Klientowi/Odbiorcy celem podpisania.
Podpisane przez Klienta umowy są przekazywane do podpisania przez Zarząd Spółki lub osoby upoważnione, zgodnie z KRS Spółki.
Jeden egzemplarz umowy podpisanej przez obie strony jest przekazywany Klientowi/Odbiorcy, drugi pozostaje w BOK.
Mokra Prawa, 26.06.2017 r.
 
Załączniki: 
1) Symbol: F/W6/I01/01w.00 - Wniosek o zapewnienie dostaw wody/odbioru ścieków,
2) Symbol: F/W6/I01/02w.00 -  Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan
3) Symbol: F/W6/I01/03w.00 -  Zlecenie wykonania projektu technicznego  
4) Symbol: F/W6/I01/04w.00 -  Zlecenie zaprojektowania przyłącza wraz z wykonaniem
5) Symbol: F/W6/I01/05w.00  - Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza
6) Symbol: F/W6/I01/06w.01  - Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
7) Symbol: F/W6/I01/07w.00 -  Protokół odbioru technicznego
8) Symbol: 7/2.0.1-36 - Zlecenie wykonania analiz wody/ścieków
9) Symbol: F/W6/I01/08w.00 -  Oświadczenie kierownika robót
10) Symbol: F/W6/I01/09w.00 - Protokół odbioru końcowego
11) Symbol: F/Z3/PI01/01 -  Wniosek o zawarcie umowy