Kanalizacja sanitarna w ulicy Nowobielańskiej

15.04.2020 r.

Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowobielańskiej.
Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec maja 2020r.
Łącznie zaprojektowano 294,80 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowobielańskiej, w tym:
- kanał główny DN200 L= 228,00mb,
- odejścia do nieruchomości odbiorców DN160 w ilości 11 szt. o łącznej długości L=66,80 mb,
- studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych- łącznie 8 szt.
Włączenia projektowanej sieci zostaną wykonane do istniejących sieci kanalizacyjnych w ulicy Dobrej i ul. Batalionów Chłopskich.

Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.