Zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2019 r., osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., zapewnia na własny koszt realizację budowy przyłączy oraz towarzyszących urządzeń i instalacji, m.in. takich jak studnia wodomierzowa oraz pomieszczenie przewidziane do lokalizacji wodomierza głównego
i urządzenia pomiarowego.

Przyłącze wybudowane na koszt odbiorcy usług stanowi jego własność.

 

1.ZAPEWNIENIE DOSTAW WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW


W celu uzyskania zapewnienia dostaw wody/odbioru ścieków należy wystąpić do ZWiK
z wnioskiem o wydanie zapewnienia w/w dostaw (Załącznik nr 1 – Wniosek o zapewnienie dostaw wody/odbioru ścieków).

 

 1. WARUNKI TECHNICZNE


W celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci wod-kan należy wystąpić do ZWiK o wydanie przedmiotowych warunków.

 

Warunki techniczne przyłączenia wydawane są wyłącznie w przypadku technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan. W przypadku braku takiej możliwości, informujemy o tym osobę ubiegającą się o podłączenie wskazując powody, które uniemożliwiają przyłączenie.

 

Wystąpienie Inwestora do ZWiK w sprawie wydania warunków technicznych powinno zawierać:

 • pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia (Załącznik nr 2 Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan).
 • 1 egz. aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (wymagane w przypadku podziału działek w br.) z zaznaczoną lokalizacją inwestycji,
 • odpowiednie pełnomocnictwa/zgody, jeżeli są wymagane,
 • koncepcję zagospodarowania terenu wraz z opisem przeznaczenia i funkcji budynków - dla warunków technicznych innych niż dla budynków jednorodzinnych.
 • W przypadku warunków technicznych dla obiektów usługowych i przemysłowych    
  dodatkowo należy przedstawić informacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej
  przedsiębiorstwa, określające rodzaj i wielkość produkcji, ilościowe zapotrzebowanie
  na wodę w stosowanych procesach technologicznych wraz z charakterystyką tych    
  procesów, ilość i czasowy rozkład dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaj ich  
  zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Przedmiotowy wniosek należy złożyć w Biurze Zarządu ZWiK lub przesłać pocztą na adres ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o., Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice.

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się osobiście lub telefonicznie z Działem Techniczno-Inwestycyjnym, pok. nr 114 lub 115, tel. 46 833 38 08
w. 52 lub 53.

Wydanie warunków jest bezpłatne i odbywa się w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku.
Odbiór warunków technicznych odbywa się osobiście w siedzibie ZWiK lub na życzenie Inwestora za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

 1. OPRACOWANIE I UZGODNIENIE PROJEKTU PRZYŁĄCZY WOD-KAN

 

Posiadanie aktualnych warunków technicznych upoważnia do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej przyłączy wod–kan wybranemu przez siebie projektantowi.
Istnieje możliwość zlecenia wykonania dokumentacji projektowej spółce „WOD-KAN” (załącznik nr 3 - zlecenie wykonania projektu technicznego; załącznik nr 4 – Zlecenie zaprojektowania przyłącza wraz z jego wykonaniem).


Dokumentacja projektowa w przypadku przyłącza wodociągowego powinna zawierać
co najmniej:
     •  stronę tytułową wraz z opisem technicznym,
     •  projekt zagospodarowania terenu i profil przyłącza wodociągowego,
     •  rysunek pomieszczenia wodomierzowego lub studni wodomierzowej ze szczegółową
       lokalizacją zestawu pomiarowego,

 • obliczenia doboru średnic rur, wodomierza,
       •  decyzję Prezydenta Miasta na zlokalizowanie w pasie drogowym projektowanego
         przyłącza i urządzeń wodociągowych (w przypadku lokalizacji w pasie drogowym),
       •  uzgodnienie trasy projektowanego przyłącza wodociągowego na naradzie
         koordynacyjnej w Urzędzie Miasta Skierniewice, ul. Floriana 9 (w przypadku lokalizacji
         w pasie drogowym).

 

Dokumentacja projektowa w przypadku przyłącza kanalizacyjnego powinna zawierać
co najmniej:

 •  stronę tytułową wraz z opisem technicznym,
       •  projekt zagospodarowania terenu i profil przyłącza kanalizacyjnego,
       •  schemat studni kanalizacyjnych oraz projektowanego uzbrojenia i obiektów      
         technologicznych na przyłączu,
 • schemat włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
 • obliczenia doboru średnic rur itp.,
       •  decyzję Prezydenta Miasta na zlokalizowanie w pasie drogowym projektowanego
           przyłącza i urządzeń kanalizacyjnych (w przypadku lokalizacji w pasie drogowym),
       •  uzgodnienie trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego na naradzie  
           koordynacyjnej w Urzędzie Miasta Skierniewice, ul. Floriana 9 (w przypadku lokalizacji  
           w pasie drogowym).


Kompletną dokumentację należy złożyć do uzgodnienia i zarejestrowania w ZWiK
co najmniej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (w pliku *.pdf wraz ze wszystkimi dokumentami formalnymi)
(Załącznik nr 5 – Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza) 

 

 1. ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA BUDOWY PRZYŁĄCZY


Po odebraniu uzgodnionej dokumentacji technicznej, Inwestor wybiera Wykonawcę, któremu powierzy wykonanie przyłączy. Istnieje możliwość zlecenia realizacji przyłączy spółce „WOD-KAN”, która może wykonać kompleksowo usługę łącznie z inwentaryzacją geodezyjną, a w przypadku budowy przyłącza wodociągowego również wykona badanie wody.


Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy przyłączy należy dokonać zgłoszenia budowy do ZWIK. W zgłoszeniu należy wskazać proponowany termin odbioru technicznego przyłącza na otwartym wykopie, wykonawcę robót oraz osobę pełniącą obowiązki kierownika robót. Do zgłoszenia należy dołączyć 1 egzemplarz uzgodnionego projektu wraz ze szkicem tyczenia geodezyjnego przyłącza, odpowiednimi uprawnieniami wykonawczymi kierownika robót oraz zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa (Załącznik nr 6 - Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego).


W przypadku przyłącza wodociągowego dodatkowo należy ustalić w Dziale Eksploatacji Sieci termin wykonania włączenia do sieci wodociągowej  i montażu wodomierza oraz podpisać w tym zakresie stosowną umowę.

 

 

 1. WYKONANIE I ODBIÓR TECHNICZNY PRZYŁĄCZY


Wykonawcą robót powinien być podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje, a osoba nadzorująca powinna posiadać właściwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. 
Wykonane przyłącza należy zinwentaryzować geodezyjnie w otwartym wykopie.
W przypadku wykonania przyłączy w pasie drogowym Inwestor powinien uzyskać decyzję Zarządcy Drogi na prowadzenie prac w pasie drogowym (należy przedstawić do wglądu ZWiK).


Włączenie do sieci odbywa się po uprzednim dokonaniu przeglądu wykonanych robót
przez przedstawiciela ZWiK i sporządzeniu protokołu odbioru technicznego (Załącznik nr 7 – Protokół odbioru technicznego).

W przypadku przyłącza wodociągowego po wybudowaniu należy wypłukać przyłącze, wykonać dezynfekcję wybudowanego odcinka, a następnie przeprowadzić badanie bakteriologiczne wody z uzyskaniem pozytywnego wyniku. Protokół z przeprowadzonego badania należy dołączyć do odbioru technicznego.

Istnieje możliwość zlecenia wykonania badań bakteriologicznych przez zakładowe laboratorium spółki „WOD-KAN” (Załącznik nr 8 – Zlecenie wykonania analiz wody/ścieków).

 

Do odbioru końcowego Inwestor zobowiązany jest dostarczyć inwentaryzację geodezyjną wybudowanych przyłączy i urządzeń wod-kan, poświadczoną przez uprawnionego geodetę wraz z poświadczeniem przyjęcia ww. dokumentacji do powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, prowadzonego przez Urząd Miasta w Skierniewicach w ciągu 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru.

Jeżeli przyłącze wykracza poza granicę nieruchomości, do odbioru końcowego należy dołączyć ponadto kserokopię protokołu odbioru pasa drogowego z Wydziału Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta w Skierniewicach. Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych, należy do odbioru końcowego złożyć oświadczenie kierownika robót o wykonaniu przyłączy zgodnie z uzgodnionym projektem oraz obowiązującymi przepisami prawa (Załącznik nr 9 – Oświadczenie kierownika robót).

 

Po spełnieniu wszystkich formalności zostaje sporządzony protokół odbioru końcowego podpisany przez Inwestora, Wykonawcę i przedstawiciela ZWiK (Załącznik nr 10 – Protokół odbioru końcowego).

 

 1. UMOWA NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW


Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków jest przygotowywana przez Biuro Obsługi Klienta w oparciu o wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków (Załącznik nr 11- Wniosek o zawarcie umowy). Umowa w dwóch egzemplarzach jest przedkładana przez pracownika BOK Klientowi/Odbiorcy celem podpisania.

Umowa powinna zostać podpisana wraz z chwilą montażu zestawu wodomierzowego lub wykonania włączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Podpisane przez Klienta umowy są przekazywane do podpisania przez Zarząd Spółki lub osoby upoważnione, zgodnie z KRS Spółki. Jeden egzemplarz umowy podpisanej przez obie strony jest przekazywany Klientowi/Odbiorcy, drugi pozostaje w BOK.

 

 
Załączniki: 
1) Symbol: F/W6/I01/01w.00 - Wniosek o zapewnienie dostaw wody/odbioru ścieków,
2) Symbol: F/W6/I01/02w.00 -  Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan
3) Symbol: F/W6/I01/03w.00 -  Zlecenie wykonania projektu technicznego  
4) Symbol: F/W6/I01/04w.00 -  Zlecenie zaprojektowania przyłącza wraz z wykonaniem
5) Symbol: F/W6/I01/05w.00  - Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza
6) Symbol: F/W6/I01/06w.01  - Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
7) Symbol: F/W6/I01/07w.00 -  Protokół odbioru technicznego
8) Symbol: 7/2.0.1-36 - Zlecenie wykonania analiz wody/ścieków
9) Symbol: F/W6/I01/08w.00 -  Oświadczenie kierownika robót
10) Symbol: F/W6/I01/09w.00 - Protokół odbioru końcowego
11) Symbol: F/Z3/PI01/01 -  Wniosek o zawarcie umowy