Kanalizacja sanitarna na Rawce- postęp prac

28.05.2020 r.
Została odtworzona nawierzchnia w ulicy Warszawskiej i Rekreacyjnej.
Obecnie wykonywane są roboty odtworzeniowe nawierzchni w ulicy Kolejowej.
Trwają również prace związane z wyposażeniem obiektu przepompowni w armaturę i urządzenia sterujące pracą przepompowni.
Do wykonania pozostało uporządkowanie terenu w obrębie miejsc prowadzonych prac oraz docelowe zagospodarowanie ogrodzonego terenu przepompowni.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.