Deklaracja dostępności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o.

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o

Właściwa treść Deklaracji Dostępności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak danych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Intencją Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o jest, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).
W tym celu w trakcie wdrażania jest nowa strona internetowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o zgodna z wymogami ww. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Link do polskiego tłumaczenia wytycznych dla dostępności internetowej (WCAG 2.1): http://wcag21.fdc.org.pl/

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23:. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o Panią Anną Lelonkiewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu telefon: 725 333 903. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja dotycząca postępowania odwoławczego (informacje na temat procedury).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO).
Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem:
https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Na teren Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o można dostać się przez bramę wjazdową, przy której znajduje się dyspozytornia. Tu prowadzona jest kontrola osób udających się do budynku głównego.
Wejście do budynku głównego prowadzi przez wiatrołap. Wejście pozbawione jest barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach.
Do wejście do budynku głównego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Do budynku wchodzi się przez szerokie drzwi.
Wejście do Biura Obsługi Klienta znajduje się za wiatrołapem po prawej stronie. Wiatrołap pozbawiony jest barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach. Większość spraw klienci załatwiają za pośrednictwem BOK. W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w BOK, wzywany jest pracownik odpowiedniego działu do klienta.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind, toalet.
Budynek główny składa się z parteru oraz jednej kondygnacji. Na wyższą kondygnacje prowadzą dwie klatki schodowe. W budynku nie ma windy pozwalającej na przemieszczanie się między kondygnacjami osobom z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodzicom z dziećmi w wózkach. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Do wejścia do budynku głównego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem Biura Głównego znajduje się parking dla klientów z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza on-line.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o . Możliwość wejścia do budynków spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.