Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. eksploatuje sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie Skierniewic. 

Miasto jest zwodociągowane w ok. 99%. Łączna długość sieci wodociągowej i przyłączy na koniec 2016 r. wyniosła 257,2 km. Spółka dostarcza wodę dla ok. 48 tys. mieszkańców. Roczne zużycie wody w Skierniewicach wynosi ok 2,5 mln m3.

Na terenie Skierniewic na koniec 2016 r. łączna długość  sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami wyniosła 198,7 km. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 47,2 tys. osób, co stanowi 96% ogółu mieszkańców miasta.

W  istniejącym  systemie  kanalizacyjnym  funkcjonuje 31 przepompowni ścieków zlokalizowanych w następujących punktach:  Park  Miejski (2  szt.), Zadębie Tama, ul. Ziołowa, ul. Jodłowa, ul. Waryńskiego (3 szt.), ul. Gajowa (2 szt.), ul. Lipowa, ul. Skłodowskiej, ul. Mszczonowska, ul. Fabryczna, ul. Berlinga, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Kozietulskiego, ul. Miła, ul. Podleśna, ul. Trzcińska, ul. Strobowska, ul. Sosnowa, ul. Zadębie, ul. Przechodnia, ul. Zielna, ul. Pogodna, ul. Próchnika, ul. Bielańska, ul. Batorego, ul. Sienkiewicza.