Kanalizacja sanitarna na Rawce- postęp prac

28.05.2020 r.
Została odtworzona nawierzchnia w ulicy Warszawskiej i Rekreacyjnej.
Obecnie wykonywane są roboty odtworzeniowe nawierzchni w ulicy Kolejowej.
Trwają również prace związane z wyposażeniem obiektu przepompowni w armaturę i urządzenia sterujące pracą przepompowni.
Do wykonania pozostało uporządkowanie terenu w obrębie miejsc prowadzonych prac oraz docelowe zagospodarowanie ogrodzonego terenu przepompowni.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

Kanalizacja sanitarna w ul. Nowobielańskiej- aktualizacja

28.05.2020 r.
Zostały wykonane roboty montażowe kanału sanitarnego wraz z przykanalikami sanitarnymi.
Odtworzono nawierzchnię po prowadzonych robotach.
Wykonawca kompletuje dokumentację odbiorową.
Przypominamy, że inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice- etap II”, na który zostało pozyskane rekordowe dofinansowanie w wysokości 73 112 816,14 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej 10 marca 2017 r.

 

WAGA SAMOCHODOWA

26.05.2020 r.
 
Zakończyliśmy budowę elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60 t na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej.
Zapraszamy firmy zewnętrzne do współpracy!
 

 

Osiedle Halinów- rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej

 25.05.2020 r.
 
Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przechodniej o łącznej szacowanej długości ok. 604 mb.
W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej równolegle rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji deszczowej.
W kolejnych etapach będzie powstawać sieć kanalizacji w pozostałych ulicach na Osiedlu.
„Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach” jest największą inwestycją związaną z budową kanalizacji realizowaną w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III”.
Prosimy Mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót.