Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. eksploatuje sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie Skierniewic. Miasto jest zwodociągowane w ok. 99%. Spółka dostarcza wodę dla ok. 48 tys. mieszkańców. Roczne zużycie wody w Skierniewicach wynosi ok 2,5 mln m3.
Na koniec 2020 r. roku długość sieci wodociągowej wyniosła 167,80 km, w tym:
– sieć magistralna: 1,3 km
– sieć rozdzielcza 166,50 km
Na koniec 2020 r. długość sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta Skierniewice wyniosła 148,60 km, w tym:
– sieć kanalizacji ogólnospławnej: 25,10 km
– sieć kanalizacji sanitarnej: 123,5 km
Spółka eksploatuje również część kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skierniewice z sześcioma wylotami do odbiorników. Wszystkie wyloty wyposażone są w urządzenia podczyszczające. Na koniec 2020 r. długość sieci kanalizacji deszczowej wynosiła 17,40 km.
W istniejącym systemie kanalizacyjnym funkcjonuje 33 przepompowni ścieków zlokalizowanych w następujących punktach: Park Miejski, ul. Zielna, Zadębie Tama, ul. Ziołowa, ul. Jodłowa, ul. Waryńskiego, ul. Gajowa, ul. Lipowa, ul. Skłodowskiej, ul. Mszczonowska, ul. Fabryczna, ul. Berlinga, ul. Bohaterów Westerplatte, ul. Kozietulskiego, ul. Pogodna, ul. Miła, ul. Podleśna, ul. Trzcińska, ul. Strobowska, ul. Zwierzyniecka, ul. Sosnowa, ul. Zadębie, ul. Przechodnia, ul. Próchnika, ul. Bielańska, ul. Batorego, ul. Sienkiewicza, ul. Armii Krajowej, ul.Warszawska.