Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej kontroluje jakość wody do spożycia dostarczanej odbiorcom w myśl ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity (dalej: t.j.) Dz.U. z 2015 r. poz. 139) oraz w/w rozporządzenia. Jakość wody jest kontrolowana przez:
1. Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Skierniewicach Decyzja-PSSE.pdf,
2. ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej.

Analizy są wykonywane przez:
a) laboratorium zakładowe, które:
-uzyskało decyzję, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, zatwierdzającą system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
-posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO wg normy 9001:2015.
b) inne laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.).

Harmonogram poboru prób wody do badań w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia, prowadzonej przez ZWiK „WOD–KAN” sp. z o.o. został uzgodniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach.
Pobór prób wody do badań odbywa się w miejscach równomiernie rozmieszczonych na całym obszarze zaopatrzenia w wodę do spożycia, takich jak:
a) ujęcia wód podziemnych,
b) wejście wody nieuzdatnionej na stację uzdatniania wody (SUW) i w miejscu wprowadzania wody do sieci – w celu określenia skuteczności procesu uzdatniania,
c) sieć wodociągowa i punkty czerpalne, znajdujące się w urządzeniach i instalacjach wodociągowych, zainstalowanych na stałe, używanych do pobierania wody przez odbiorców na terenie miasta Skierniewice.

Uwaga:
ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o. odpowiada za jakość dostarczanej wody tylko w zakresie posiadanych przez siebie urządzeń. Często granicą odpowiedzialności jest zawór za wodomierzem głównym. W przypadkach, gdy przyłącze jest w posiadaniu właściciela przyłączonej nieruchomości, granicą odpowiedzialności ZWiK jest miejsce włączenia przyłącza do sieci (zasuwa przyłączeniowa).