You are currently viewing Kolejne środki płyną do WOD-KANu
Kolejne środki płyną do WOD-KANu

W poniedziałek, 22 marca 2021 roku  odbyło się uroczyste podpisanie umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu Artura Michalskiego. W wydarzeniu wziął udział Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk.

Umowy dotyczą dofinansowania w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap III” oraz przedsięwzięcia „Budowa trzech ujęć wód podziemnych na terenie miasta Skierniewice” celem uzupełnienia wkładu własnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.

Przypominamy, że w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice- etap III” przewidziane zostały następujące działania:

– modernizacja oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej dotycząca głównie części mechanicznej, instalacji pompy ciepła oraz budowy i remontu budynków biurowo- technicznych. W wyniki modernizacji oczyszczalni ścieków nastąpi poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni. Przeprowadzone prace pozwolą również na efektywniejszą eksploatację węzła osadu wstępnego.

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o charakterze grawitacyjnym i grawitacyjno- tłocznym o łącznej długości 8,64 km, budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości 3,63 km w tych samych ulicach, w których wybudowana będzie kanalizacja sanitarna, budowa i przebudowa sieci wodociągowej.

Przewidywany, całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia według Umowy o dofinansowanie to 46 509 798,00 zł. Natomiast kwota udzielonej pożyczki to 11 000 000,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki umarzalnej  pn.: „Budowa trzech ujęć wód podziemnych na terenie miasta Skierniewice” został złożony w NFOŚiGW w dniu 26.08.2020 r. w ramach naboru do programu priorytetowego 5.4. pn. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowisk”. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: budowę studni głębinowej E na terenie SUW przy ul. Waryńskiego 22/24 w Skierniewicach oraz budowę ujęć wód podziemnych D1 i D2 na terenie Parku Miejskiego w Skierniewicach.

Budowa trzech studni głębinowych na ternie miasta Skierniewice ma na celu poprawę zaopatrzenia w wodę oraz zwiększenie niezawodności systemu wodociągowego, a w rezultacie zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie. Projekt przyczyni się też do podniesienia poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu poprzez zaopatrzenie ludności w wodę oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania systemem wodociągowym miasta Skierniewice. Z realizacji powyższych zadań skorzysta również część mieszkańców gminy Skierniewice zaopatrywanych w wodę przez ZWiK „WOD-KAN” sp. z o.o.

Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 3 553 716,00 zł. Natomiast kwota pożyczki to 2 892 004,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to: 31.12.2022 r.

Na zdjęciu Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk udzielający wywiadu, w tle roll up z niebieskim logo Wod-kan i kamerowozem