Oczyszczalnia ścieków w Mokrej Prawej jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów: związków azotu i fosforu, przeznaczoną do przyjmowania i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Oczyszczalnia wyposażona jest również w instalację do chemicznego usuwania związków fosforu ze ścieków oczyszczonych.

Do oczyszczalni trafiają ścieki z systemu kanalizacji zbiorczej (sanitarnej i ogólnospławnej) z terenu miasta Skierniewice oraz nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych, dowożone taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do rzeki Łupii–Skierniewki. Zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym zdolność produkcyjna ciągu technologicznego w czasie pogody suchej wynosi Qmax.h = 719 m3/h i Qmax.d =14 726 m3/d.

Z uwagi na ogólnospławny charakter znacznej części sieci kanalizacyjnej w mieście Skierniewice, w oczyszczalni funkcjonuje zbiornik retencyjny ścieków burzowych do magazynowania nadmiaru ścieków dopływających do oczyszczalni w okresach intensywnych opadów. Przy obniżonym natężeniu dopływu ścieków, ścieki ze zbiornika retencyjnego są sukcesywnie zawracane do ciągu technologicznego oczyszczania ścieków.

Osady ściekowe powstałe w procesie oczyszczania ścieków (osad wstępny i nadmierny) są kierowane do komory fermentacyjnej, gdzie w wyniku procesów biochemicznych, w warunkach beztlenowych, następuje rozkład materii organicznej.

W komorze fermentacyjnej następuje stabilizacja osadów oraz powstaje biogaz, który po oczyszczeniu, wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Energię elektryczną wytwarzaną przez agregat prądotwórczy oraz ciepło uzyskane ze spalania gazu w kotle i/lub w procesie kogeneracji wykorzystuje się na potrzeby oczyszczalni, do celów technologicznych.

Osad po fermentacji, odwodnieniu i higienizacji popiołami lotnymi z węgla brunatnego kwalifikowany jest jako odpad: ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Wyniki badań osadu wykazały, że posiada on cechy nawozu organiczno–mineralnego i może być wykorzystany do nawożenia gleb, szczególnie pod uprawy zbożowe, zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 797). O walorach osadu przekonali się już okoliczni rolnicy, którzy stosują nasz osad od wielu lat na swoich polach. Dawka osadu ustalana jest na konkretne pole i pod konkretną uprawę, po wcześniejszym przeprowadzeniu badań zarówno osadu ściekowego, jak i gruntów, przez akredytowane laboratorium.

Oczyszczalnia ścieków
Mokra Prawa 30,
96-100 Skierniewice