Zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2019 r., osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., zapewnia na własny koszt realizację budowy przyłączy oraz towarzyszących urządzeń i instalacji, m.in. takich jak studnia wodomierzowa oraz pomieszczenie przewidziane do lokalizacji wodomierza głównego
i urządzenia pomiarowego.

Przyłącze wybudowane na koszt odbiorcy usług stanowi jego własność.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY ZASADY PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI WOD-KAN:

1. ZAPEWNIENIE DOSTAW WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW

W celu uzyskania zapewnienia dostaw wody/odbioru ścieków należy wystąpić do ZWiK „WOD-KAN” Sp. z.o.o z wnioskiem o wydanie zapewnienia w/w dostaw

2. WARUNKI TECHNICZNE

W celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci wod-kan należy wystąpić do ZWiK „WOD-KAN” Sp. z.o.o o wydanie przedmiotowych warunków. 

Warunki techniczne przyłączenia wydawane są wyłącznie w przypadku technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan. W przypadku braku takiej możliwości, informujemy o tym osobę ubiegającą się o podłączenie wskazując powody, które uniemożliwiają przyłączenie.

Wystąpienie Inwestora do ZWiK „WOD-KAN” Sp. z.o.o w sprawie wydania warunków technicznych powinno zawierać:

 • pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia 

 • 1 egz. aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (wymagane w przypadku podziału działek w br.) z zaznaczoną lokalizacją inwestycji,

 • odpowiednie pełnomocnictwa/zgody, jeżeli są wymagane,

 • koncepcję zagospodarowania terenu wraz z opisem przeznaczenia i funkcji budynków – dla warunków technicznych innych niż dla budynków jednorodzinnych.

 • W przypadku warunków technicznych dla obiektów usługowych i przemysłowych  dodatkowo należy przedstawić informacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej przedsiębiorstwa, określające rodzaj i wielkość produkcji, ilościowe zapotrzebowanie na wodę w stosowanych procesach technologicznych wraz z charakterystyką tych procesów, ilość i czasowy rozkład dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaj ich  
  zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedmiotowy wniosek należy złożyć:

 • w siedzibie Spółki  – Zakład Wodociągów i Kanalizacji “WOD-KAN” Sp. z.o.o, Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice
 • lub przesłać pocztą na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji “WOD-KAN” Sp. z.o.o, Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice
 • lub scan na emaila: wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl

Wydanie warunków jest bezpłatne i odbywa się wg Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym oprowadzaniu ścieków z dn. 07 czerwca 2001 ( Dz.U. 2020 poz.2028):

Art 19a. 1. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:

 1. 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 2. 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust. 1.

Odbiór warunków technicznych odbywa się osobiście w siedzibie Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o lub na życzenie Inwestora za pośrednictwem operatora pocztowego.

W sprawach dotyczących warunków technicznych należy kontaktować się Działem Techniczno-Inwestycyjnym:

tel. 46 833 38 08, wew. 52,53

techniczny@wodkan-skierniewice.com.pl

3. OPRACOWANIE I UZGODNIENIE PROJEKTU PRZYŁĄCZY WOD-KAN

Posiadanie aktualnych warunków technicznych upoważnia do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej przyłączy wod–kan wybranemu przez siebie projektantowi.
Istnieje możliwość zlecenia wykonania dokumentacji projektowej ZWiK „WOD-KAN” Sp. z.o.o

Dokumentacja projektowa w przypadku przyłącza wodociągowego powinna zawierać
co najmniej:

 • stronę tytułową wraz z opisem technicznym

 • projekt zagospodarowania terenu i profil przyłącza wodociągowego

 • rysunek pomieszczenia wodomierzowego lub studni wodomierzowej ze szczegółową
   lokalizacją zestawu pomiarowego

 • obliczenia doboru średnic rur, wodomierza

 • decyzję Prezydenta Miasta na zlokalizowanie w pasie drogowym projektowanego przyłącza i urządzeń wodociągowych (w przypadku lokalizacji w pasie drogowym),

 • uzgodnienie trasy projektowanego przyłącza wodociągowego na naradzie koordynacyjnej w Urzędzie Miasta Skierniewice, ul. Floriana 9 (w przypadku lokalizacji w pasie drogowym).

Dokumentacja projektowa w przypadku przyłącza kanalizacyjnego powinna zawierać co najmniej:

 • stronę tytułową wraz z opisem technicznym

 • projekt zagospodarowania terenu i profil przyłącza kanalizacyjnego

 • schemat studni kanalizacyjnych oraz projektowanego uzbrojenia i obiektów      
  technologicznych na przyłączu

 • schemat włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej

 • obliczenia doboru średnic rur itp.,

 • decyzję Prezydenta Miasta na zlokalizowanie w pasie drogowym projektowanego przyłącza i urządzeń kanalizacyjnych (w przypadku lokalizacji w pasie drogowym)

 • uzgodnienie trasy projektowanego przyłącza kanalizacyjnego na naradzie koordynacyjnej w Urzędzie Miasta Skierniewice, ul. Floriana 9 (w przypadku lokalizacji w pasie drogowym).

Kompletną dokumentację należy złożyć do uzgodnienia i zarejestrowania w ZWiK „WOD-KAN” Sp. z.o.o co najmniej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (w pliku *.pdf wraz ze wszystkimi dokumentami formalnymi)

4. ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA BUDOWY PRZYŁĄCZY

Po odebraniu uzgodnionej dokumentacji technicznej, Inwestor wybiera Wykonawcę, któremu powierzy wykonanie przyłączy. Istnieje możliwość zlecenia realizacji przyłączy spółce „WOD-KAN”, która może wykonać kompleksowo usługę łącznie z inwentaryzacją geodezyjną, a w przypadku budowy przyłącza wodociągowego również wykona badanie wody.

Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy przyłączy należy dokonać zgłoszenia budowy do ZWIK „WOD-KAN” Sp. z.o.o. W zgłoszeniu należy wskazać proponowany termin odbioru technicznego przyłącza na otwartym wykopie, wykonawcę robót oraz osobę pełniącą obowiązki kierownika robót. Do zgłoszenia należy dołączyć 1 egzemplarz uzgodnionego projektu wraz ze szkicem tyczenia geodezyjnego przyłącza, odpowiednimi uprawnieniami wykonawczymi kierownika robót oraz zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa

W przypadku przyłącza wodociągowego dodatkowo należy ustalić w Dziale Eksploatacji Sieci termin wykonania włączenia do sieci wodociągowej  i montażu wodomierza oraz podpisać w tym zakresie stosowną umowę.

5. WYKONANIE I ODBIÓR TECHNICZNY PRZYŁĄCZY

Wykonawcą robót powinien być podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje, a osoba nadzorująca powinna posiadać właściwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. 
Wykonane przyłącza należy zinwentaryzować geodezyjnie w otwartym wykopie.
W przypadku wykonania przyłączy w pasie drogowym Inwestor powinien uzyskać decyzję Zarządcy Drogi na prowadzenie prac w pasie drogowym (należy przedstawić do wglądu ZWiK „WOD-KAN” Sp. z.o.o).

Włączenie do sieci odbywa się po uprzednim dokonaniu przeglądu wykonanych robót przez przedstawiciela ZWiK „WOD-KAN” Sp. z.o.o i sporządzeniu protokołu odbioru technicznego

W przypadku przyłącza wodociągowego po wybudowaniu należy wypłukać przyłącze, wykonać dezynfekcję wybudowanego odcinka, a następnie przeprowadzić badanie bakteriologiczne wody z uzyskaniem pozytywnego wyniku. Protokół z przeprowadzonego badania należy dołączyć do odbioru technicznego.

Istnieje możliwość zlecenia wykonania badań bakteriologicznych przez zakładowe laboratorium spółki „WOD-KAN”

Do odbioru końcowego Inwestor zobowiązany jest dostarczyć inwentaryzację geodezyjną wybudowanych przyłączy i urządzeń wod-kan, poświadczoną przez uprawnionego geodetę wraz z poświadczeniem przyjęcia ww. dokumentacji do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Urząd Miasta w Skierniewicach w ciągu 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru.

Jeżeli przyłącze wykracza poza granicę nieruchomości, do odbioru końcowego należy dołączyć ponadto kserokopię protokołu odbioru pasa drogowego z Wydziału Dróg i Komunikacji Urzędu Miasta w Skierniewicach. Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych, należy do odbioru końcowego złożyć oświadczenie kierownika robót o wykonaniu przyłączy zgodnie z uzgodnionym projektem oraz obowiązującymi przepisami prawa

Po spełnieniu wszystkich formalności zostaje sporządzony protokół odbioru końcowego podpisany przez Inwestora, Wykonawcę i przedstawiciela ZWiK „WOD-KAN” Sp. z.o.o

6. UMOWA NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków jest przygotowywana przez Biuro Obsługi Klienta w oparciu o wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków

Umowa w dwóch egzemplarzach jest przedkładana przez pracownika BOK Klientowi/Odbiorcy celem podpisania.

Umowa powinna zostać podpisana wraz z chwilą montażu zestawu wodomierzowego lub wykonania włączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Podpisane przez Klienta umowy są przekazywane do podpisania przez Zarząd Spółki lub osoby upoważnione, zgodnie z KRS Spółki. Jeden egzemplarz umowy podpisanej przez obie strony jest przekazywany Klientowi/Odbiorcy, drugi pozostaje w BOK.