KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o.; Mokra Prawa 30 , 96-100 Skierniewice,

2) inspektorem ochrony danych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. jest Pan Marek Maszewski; e-mail iod@wodkan-skierniewice.com.pl , tel. 46 833 38 08 wew. 39,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą podczas:

 • realizacji umowy na dostawę wody i odbiór ścieków
 • wydawania warunków technicznych,
 • wykonywania statutowych obowiązków Administratora,
 • utrzymywania korespondencji, obsługi przesyłanych do Administratora wniosków, skarg i próśb,
 • zapewnienia bezpieczeństwa na obiektach Administratora poprzez monitoring wizyjny;
 • realizacji pozostałych usług.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem to jest firmy IT, banki, firmy świadczące usługi pocztowe;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres nie krótszy niż 10 lat od czasu zakończenia umowy oraz 10 lat dla usług nie objętych umową, wynikających z realizacji wymogów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków;

7) posiada Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • do ich sprostowania,
 • do ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania,
 • do przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1),

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ujętym w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz stanowi warunek zawarcia i wykonywania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. W konsekwencji niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków;

9) w oparciu o Pana/Pani dane Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1),