OPIS PROJEKTU 

W dniu 10.03.2017 r. podpisano umowę (z późniejszymi aneksami) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Całkowita wartość Projektu: 142 793 063,66 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 74 351 804,11 zł
Pożyczka na realizację Projektu: 48 139 400,00 zł.

ZAKRES PROJEKTU

Zakres rzeczowy projektu obejmował poniższe zadania.

Zadanie 1:      Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej

Zakres rzeczowy:

 • Przebudowano linię napowietrzno-kablową zasilania podstawowego oczyszczalni ścieków dla miasta Skierniewice na odcinku od Armii Krajowej w Skierniewicach do działki nr 911w Mokrej Prawej.
 • Na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej wybudowano nowe obiekty technologiczne (m.in. wydzieloną zamkniętą komorę fermentacyjną, kanał ścieków oczyszczonych, stację dozowania PAX-u, pompownię ścieków oczyszczonych, pompownię wód deszczowych, zbiornik biogazu, rurociągi osadów i inne), rozbudowano/przebudowano istniejące obiekty takie jak budynek krat, reaktory biologiczne, czy  stację dmuchaw. W ramach zadania zainstalowano szereg nowych urządzeń zarówno w ciągu mechanicznym , biologicznym, jak i osadowym w tym m.in. nową kratę rzadką, kraty gęste, dmuchamy do napowietrzania piaskowników, dmuchawy do napowietrzania reaktorów biologicznych, mieszadła, pompy, aparaturę kontrolno – pomiarową i wiele innych, w tym agregat kogeneracyjny. Modernizacji został poddany również układ ciągów komunikacyjnych oraz oświetlenie zewnętrzne;
 • W ramach zadania zmodernizowano również budynek stacji zagęszczania i odwadniania osadów (m.in. przeprowadzono termomodernizację obiektu), wybudowano nową wiatę na osad, wykonano instalację do odwadniania osadu łącznie z montażem nowych wirówek oraz zbudowano instalację przetwarzania osadów ściekowych na polepszacz glebowy / nawóz organiczno-mineralny. 

Zadanie 2:    Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Trakcyjnej w Skierniewicach

Zakres rzeczowy:

 • Wybudowano kanalizację sanitarną w układzie grawitacyjnym wraz z przykanalikami o łącznej długości 0,31 km;
 • Wybudowano sieć wodociągową o długości 0,21 km;
 • Odtworzono nawierzchnię drogi;

Zadanie 3:    Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Pomarańczowej i Plantowej w Skierniewicach

Zakres rzeczowy:

 • Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami o łącznej długości 0,71 km;
 • Odtworzono nawierzchnię dróg.

Zadanie 4:    Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Prostej, Wąskiej, Równoległej w Skierniewicach

Zakres rzeczowy:

 • Wybudowano kanalizację sanitarną w układzie grawitacyjnym wraz z przykanalikami o łącznej długości 1,35 km;
 • Odtworzono nawierzchnię dróg.

Zadanie 5:    Modernizacja/Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Trzcińskiej w Skierniewicach

Zakres rzeczowy:

 • Dokonano rozdziału kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami o łącznej długości 0,69 km;
 • Odtworzono nawierzchnię drogi.

Zadanie 6: Modernizacja przepompowni ścieków

 • Zmodernizowano/przebudowano przepompownie ścieków zlokalizowane na terenie miasta Skierniewice tj. przepompownię przy ul. Trzcińska, ul. Ziołowa, ul. Gajowa ( I ),
  Mszczonowska, ul. Waryńskiego (I ), w Parku Miejski (Park II),  oraz przy ul. Fabryczna, ul. Bielańska, ul. Podleśna, ul. Gajowa (II) oraz ul. Lipowa w Skierniewicach i przy ul. Zielna.
 • Dostarczono pompy do 15 szt. przepompowni na terenie Skierniewic, które zostały zamontowane siłąmi własnymi Beneficjenta.

Zadanie 7:      Modernizacja przepompowni ścieków Zadębie Tama

Zakres rzeczowy:

 • W ramach modernizacji w przepompowni m.in. wymieniono rurociągi, armaturę, pompy, zainstalowano rozdrabniacz;
 • Wybudowano studnię osadnikową, nową komorę przepływomierzy.

Zadanie 8:      Modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęć wody

Zakres rzeczowy:

 • Zmodernizowano / przebudowano wszystkie obiekty SUW. Modernizacja obejmowała zarówno część technologiczną, instalacyjną, energetyczną, budowlaną, AKPiA (sterowanie
  i monitoring pracy SUW) oraz drogową. W obszarze branży technologicznej  in. wymieniono filtry do uzdatniania wody, system napowietrzania i płukania filtrów, rozbudowano system dezynfekcji wody poprzez montaż lamp UV, uruchomiano stację do produkcji podchlorynu sodu. Zainstalowano układ do odzysku wody z wód popłucznych. Zainstalowano nowy agregat prądotówrczy jako awaryjne żródło zasilania SUW .   Budynek główny oraz zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej poddano termomodernizacji.

Zadanie 9:      Modernizacja / Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Trzcińskiej, Armii Krajowej w Skierniewicach        

Zakres rzeczowy:

 • Dokonano rozdziału kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami o łącznej długości w ul. Trzcińskiej wynoszącej 0,74 km i w ul. Armii Krajowej wynoszącej 1,32 km;
 • Odtworzono nawierzchnię drogi ul. Trzcińskiej.

Zadanie 10:    Budowa sieci wodociągowej w ul. Traugutta, Miłej, wykup wodociągu ul. Miła (Łąkowa), Młynarska wraz z przebudową wodociągu w ul. Armii Krajowej
w Skierniewicach

Zakres rzeczowy:

 • Wybudowano sieć wodociągową w ul. Traugutta i ul. Miłej o długości 0,27 km oraz przebudowano sieć wodociągową o długości 0,34 km w rejonie ul. Armii Krajowej
  w Skierniewicach.
 • Wykupiono 0,50 km sieci wodociągowej zlokalizowanej w rejonie ul. Miłej oraz ul. Młynarskiej, co umożliwia dalszą rozbudowę sieci w tym rejonie.

Zadanie 11:    Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej, Granicznej, Nowobielańskiej/Dobrej, wykup kanalizacji ul. Miła (Łąkowa) w Skierniewicach

Zakres rzeczowy:

 • Wybudowano kanalizację sanitarną o długości 0,78 km z przykanalikami.
 • Wykupiono 0,17 km sieci kanalizacyjnej, co umożliwia dalszą rozbudowę sieci.

Zadanie 12:    Zakup samochodów specjalistycznych

Zakres rzeczowy:

 • Zakupiono samochód specjalistyczny do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji, samochód wywrotkę przeznaczonego do wywozu osadu oraz samochód do eksploatacji przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem.

Zadanie 13:    Budowa ujęcia wody

Zakres rzeczowy:

 • Wybudowano studnię głębinową nr VI, dolnokredowej o głębokości 646,5 m na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Waryńskiego w Skierniewicach. Otwór studzienny z obudową studzienną żelbetową; zasoby eksploatacyjne Q = 190m3/h.

Zadanie 14:    Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej

Zakres rzeczowy:

 • W obszarze branży elektrycznej m.in. zabudowano nowe rozdzielnie RSN i RGNN, transformatory żywiczne, wykonano monitoringu pracy stacji, przeniesiono rozdzielnię sterowniczą  przepompowni ścieków, zabudowano nową rozdzielnię prądu stałego, rozdzielnię centralnego sterownika RCS, zabudowano baterie kondensatorów i inne oraz zainstalowano agregat prądotwórczy 1300 kVA w kontenerze stalowym, wybudowano linię światłowodową na terenie oczyszczalni ścieków;
 • W ramach branży budowlanej wykonano m.in. termomodenizację budynku, przebudowano wnętrze budynku; wykonano również ogrzewanie i wentylację

Zadanie 15:    Zakup oprogramowania (klasy GIS) do zarządzania majątkiem spółki oraz budowa systemu monitoringu przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej

Zakres rzeczowy:

 • Zbudowano systemu monitoringu przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej w oparciu o 27 punktów pomiarowych zamontowanych na terenie miasta Skierniewice.
 • Zakupiono i wdrożono systemu informatyczny zarządzania siecią i usługami wod-kan (GIS), w tym moduły biznesowe: eksploatacyjny, przeglądu hydrantów, inspekcji wideo kanału, służebności przesyłu, niezgodności,  teczek, wozów asenizacyjnych, bilansowania,  modelowania hydraulicznego sieci wodociągowej, przeglądów technicznych, gospodarki magazynowej, mobilny GIS, który został zintegrowany z systemami typu m.in. ZSI, SCADA, GPS GLOBTRAK, SamSerwis.

Zadanie 21:       Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach

Zakres rzeczowy:

 • Wybudowano kanalizację sanitarną w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przykanalikami o łącznej długości 0,96 km wraz z przepompownią ścieków przy ul. Warszawskiej;
 • Odtworzono nawierzchnię dróg.

Zadanie 22:    Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Młynarskiej w Skierniewicach

Zakres rzeczowy:

 • Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami o długości łącznej 1,58 km. Zadanie obejmowało również odtworzenie nawierzchni.

Zadanie 23:    Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Irysowej i Zadębie (sięgacz) w (Poziomkowa) Skierniewicach

Zakres rzeczowy:

 • Wybudowano kanalizację sanitarną w układzie grawitacyjnym wraz z przykanalikami o łącznej długości 0,95 km.
 • Odtworzono nawierzchnię drogi.

Zadanie 24:    Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej w Skierniewicach

Zakres rzeczowy:

 • Wybudowano kanalizację sanitarną w układzie grawitacyjnym wraz z przykanalikami o łącznej długości 0,34 km.
 • Odtworzono nawierzchnię drogi.

Zadanie 25:    Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowobielańskiej w Skierniewicach     

Zakres rzeczowy:

 • Wybudowano kanalizację sanitarną w układzie grawitacyjnym wraz z przykanalikami o łącznej długości 0,29 km. Zadanie obejmowało również odtworzenie nawierzchni.  

Zadanie 26:    Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Al.Niepodległości i Kopernika w Skierniewicach

 Zakres rzeczowy:

 • Zadanie polegało na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami do granic działek; wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości  1,05 km;
 • Odtworzono nawierzchnię drogi.

Zadanie 27:    Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja w Skierniewicach

Zakres rzeczowy:

 • Wybudowano kanalizację deszczową o długości 0,69 km, która odprowadza zbierane z centralnej części miasta wody opadowe i roztopowe wylotem wód deszczowych do rzeki Łupi Skierniewki. do odbiornika. W ramach zadania wybudowano również podczyszczalnię wód deszczowych;
 • Odtworzono nawierzchnię drogi.

 

WSKAŹNIKI ISTOTNE DLA REALIZACJI PROJEKTU

 • Liczba nowych użytkowników, którzy dostaną możliwość podłączenia posesji do wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 935 osób;
 • Liczba użytkowników, którzy skorzystają z możliwości podłączenia posesji do wybudowanej sieci wodociągowej – 119 osób;
 • Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych która będzie poddawana procesom przetwarzania na polepszacz glebowy/nawóz – 1,3 tyś Mg/rok;
 • Ilość uzdatnionej wody po zakończeniu po zakończeniu realizacji projektu – 2 115 703 m3/rok 

 OKRES WYDATKÓW

Okres kwalifikowania wydatków od dnia 01.01.2014 do 31.12.2023 r.

Okres kwalifikowania wydatków od dnia 01.01.2014 do 31.12.2022 r.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW OKRES WYDATKÓW
Poznaj szczegóły Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl

KONTAK 
Jednostka Realizująca Projekty
Telefon 46 833 38 08 w. 40


Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach

Zakład Wodociągów I Kanalizacji „WOD- KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej jako beneficjent projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowiska wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości i nadużycia finansowe można zgłaszać za pośrednictwem:

adresu e-mail: POIS@mr.gov.pl

lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie strony internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej instytucji zarządzającej.