OPIS PROJEKTU 
W dniu 10.03.2017 r. podpisano umowę (z późniejszymi aneksami) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Całkowita wartość Projektu: 169 309 797,13 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej:88 161 371,59
Pożyczka na realizację Projektu: 32 073 278,00 zł.

ZAKRES PROJEKTU

 • Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej
 • Budowa około 7,5 km kanalizacji sanitarnej w ul. Trakcyjnej, Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej, Pomarańczowej, Młynarskiej, Plantowej, Prostej, Wąskiej, Równoległej, Irysowej, Poziomkowa (dawna Zadębie sięgacz), Kwiatowej, Nowobielańskiej, Miłej, Granicznej, Nowobielańskiej/Dobrej wraz z wykupem kanalizacji w ul. Miłej (Łąkowej).
 • Rozdział około 5 km kanalizacji ogólnospławnej w ul. Armii Krajowej, Trzcińskiej,
  Al. Niepodległości, Kopernika, Nasturcjowej
 • Budowa 0,5 km kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnią wód w ul. 1-go Maja
 • Modernizacja 30 sztuk przepompowni ścieków (w tym budowa monitoringu sieci kanalizacyjnej)
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęć wody
 • Budowa ujęcia wody (studnia nr VI)
 • Budowa około 1,3 km sieci wodociągowej w ul. Trakcyjnej, Traugutta, Miłej wraz
  z przebudową wodociągu w ul. Armii Krajowej i wykupem sieci w ul. Młynarskiej oraz Miłej (Łąkowej)
 • Zakup samochodów specjalistycznych do eksploatacji sieci wod-kan oraz przepompowni ścieków
 • Modernizacja stacji transformatorowych oczyszczalni ścieków i SUW,
 • Zakup oprogramowania (klasy GIS) do zarządzania majątkiem spółkiwraz z budową systemu monitoringu przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej

WSKAŹNIKI ISTOTNE DLA REALIZACJI PROJEKTU

 • Liczba nowych użytkowników, którzy dostaną możliwość podłączenia posesji do wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 935 Mk (mieszkańców).
 • Liczba użytkowników, którzy skorzystają z możliwości podłączenia posesji do wybudowanej sieci wodociągowej – 119 Mk

OKRES WYDATKÓW 
Okres kwalifikowania wydatków od dnia 01.01.2014 do 31.12.2022 r.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW 
Poznaj szczegóły Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl

KONTAKT 
Jednostka Realizująca Projekty
Mariusz Jędrychowicz – Kierownik JRP
Telefon 46 833 38 08 w. 48