DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WOD-KAN” SP. Z.O.O

DOSTĘPNOŚĆ SERWISU INTERNETOWEGO


Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o

Data publikacji i aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki w formacie PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, formularze i druki niezbędne do przyłączenia się do sieci będą systematycznie uaktualniane do wersji dostępnej cyfrowo
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych.
 • część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.
 • część załączonych filmów nie posiada transkrypcji i audiotranskrypcji, co jest systematycznie uaktualniane i wprowadzane.

SPEŁNIONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

 • Serwis WWW posiada opcję kontrastowej wersji kolorystycznej (czarno-żółtej) poprzez przełącznik znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu każdej strony serwisu (tzw. wersja dla słabowidzących). Opcja ta może zostać włączona za pomocą myszy (kliknięcie), klawiatury (standardowo poprzez klawisze TAB i ENTER)
 • Serwis WWW posiada opcję narzędzi ułatwień dostępu znajdujących się po prawej stronie serwisu WWW pod niebieską ikoną osoby niepełnosprawnej. Narzędzia obejmują opcje takie jak powiększania i zmniejszania tekstu, wyszarzenia strony, wysokiego i ujemnego kontrastu, białego tła, podkreślenia linków, czytelnej czcionki. Opcja ta może zostać włączona za pomocą myszy (kliknięcie), klawiatury (standardowo poprzez klawisze TAB i ENTER)
 • Nawigacja po stronie odbywa się za pomocą klawisza TAB, a po wybraniu tego klawisza aktywny obszar jest zaznaczony za pomocą obramowania. Wejście w aktywny element odbywa się za pomocą klawisza Enter
 • Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury
 • Na stronie nie ma pułapki klawiaturowej.
 • W serwisie nie ma elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.
 • W serwisie nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
 • Na stronie nie ma migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać lub ukryć.
 • W serwisie nie ma mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika.
 • Serwis WWW zawiera wyszukiwarkę, dostępną bezpośrednio ze strony głównej.
 • Istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki poprzez skróty klawiaturowe: ctrl i +, ctrl i -.
 • Strona jest wykonana w technologii responsywnej – RWD tj. widok stron serwisu automatycznie dostosowuje się do ekranu użytkownika
 • Włączenie trybu pełnoekranowego odbywa się za pomocą przycisku F11
 • Przejście wstecz odbywa się za pomocą skrótu klawiaturowego alt + <- (strzałka w lewo)
 • Przejście dalej odbywa się za pomocą skrótu klawiaturowego alt + -> (strzałka w prawo)

Link do polskiego tłumaczenia wytycznych dla dostępności internetowej (WCAG 2.1): http://wcag21.fdc.org.pl//


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-19, a zaktualizowano 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o Panią Anną Lelonkiewicz, telefon: 725 333 903, e-mail: a.lelonkiewicz@wodkan-skierniewice.com.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacja dotycząca postępowania odwoławczego (informacje na temat procedury).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO).

Dane kontaktowe do Rzecznika Praw Obywatelskich można znaleźć pod adresem:

https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt


Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Na teren Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o można dostać się przez bramę wjazdową, przy której znajduje się dyspozytornia. Tu prowadzona jest kontrola osób udających się do budynku głównego.

Wejście do budynku głównego prowadzi przez wiatrołap. Wejście pozbawione jest barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach.

Do wejścia do budynku głównego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Do budynku wchodzi się przez szerokie drzwi.

Wejście do Biura Obsługi Klienta znajduje się za wiatrołapem po prawej stronie. Wiatrołap pozbawiony jest barier architektonicznych mogących stanowić przeszkodę dla osób z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z dziećmi w wózkach. Większość spraw klienci załatwiają za pośrednictwem BOK. W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w BOK, wzywany jest pracownik odpowiedniego działu do klienta.

Na terenie Zakładu znajduje się jeszcze jeden budynek biurowo-techniczny dla części administracyjnej i Oczyszczania Ścieków, do którego wejście prowadzonej jest za furtką otwierana na kartę pracownika. W tym budynku nie ma prowadzonej obsługi klienta. Większość spraw klienci załatwiają za pośrednictwem BOK i pracownicy zasiadający w budynku biurowo-technicznym wzywani są na spotkanie z klientem do Biura Obsługi Klienta.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind, toalet.
Budynek główny składa się z parteru oraz jednej kondygnacji. Na wyższą kondygnacje prowadzą dwie klatki schodowe. W budynku nie ma windy pozwalającej na przemieszczanie się między kondygnacjami osobom z problemami motorycznymi, na wózkach inwalidzkich oraz rodzicom z dziećmi w wózkach. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Do wejścia do budynku głównego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna, która umieszczona jest w Biurze Obsługi Klienta. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem Biura Głównego znajduje się parking dla klientów z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych na którym jest czarnobiały odbój, który zatrzymuje auto podczas parkowania we właściwym momencie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza on-line.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z.o.o . Możliwość wejścia do budynków spółki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osoba odpowiedzialna za usunięcie barier dostępności w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji “WOD-KAN” sp. z.o.o jest Pani Anna Lelonkiewicz – tel. 46 833 38 08 lub 725 333 903, email: a.lelonkiewicz@wodkan-skierniewice.com.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO).

Dane kontaktowe do Rzecznika Praw Obywatelskich można znaleźć pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Poniżej pliki do pobrania:

Wniosek o zapewnienie dostępności 

RAPORT O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

PLAN POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Celem Planu jest wskazanie niezbędnych zmian i wdrażanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji “WOD-KAN” sp. z.o.o, Naszym celem jest uczynienie Spółki jako jednostki dostępnej oraz przyjaznej osobom ze szczególnymi potrzebami.

Poniżej plik do pobrania:

Plan działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji “WOD-KAN” Sp. z o.o.