You are currently viewing Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej- etap III
created by dji camera
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej- etap III
  • Post category:aktualności
Podczas gdy prowadzone są roboty budowlane w ramach zadania p.n. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV”, trwa postępowanie przetargowe związane z realizacją inwestycji ,,Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej – etap III”. Ogłoszony przetarg cieszy się dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych wykonawców. Termin składania ofert upływa dnia 28.10.2020 r.

Zadanie ,,Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej – etap III” obejmowało będzie budowę nowych obiektów oraz przebudowę, rozbudowę i remont części istniejących obiektów oczyszczalni ścieków. Inwestycja poprawi efektywność prowadzonych procesów oczyszczania ścieków, ułatwi eksploatację oraz przyczyni się do poprawy obecnego stanu środowiska naturalnego.

Termin realizacji wyżej wymienionej inwestycji: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.