„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla modernizacji/przebudowy 27 szt. przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice.”
  • Post category:przetargi

Przedmiot zamówienia:

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla modernizacji/przebudowy 27 szt. przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice.”

Przedmiotowe zadanie wchodzi w skład projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Numer sprawy:  ZS/008/R/U/JRP/21

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

Zmiana ogłoszenia z dn. 12.08.2021r.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe

Dokumentacja pomocnicza – załącznik nr 1

Formularz ofertowy – Załącznik nr 2

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.1

Wykaz usług  – załącznik nr 4

Wykaz osób– załącznik nr 5

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 6

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 7

Wzór umowy – załącznik nr 8

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Wyjaśnienia oraz zmiana treści Zapytania ofertowego z dn 12.08.2021r.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści Zapytania ofertowego z dn 12.08.2021r. – wersja dostępna cyfrowo

Zmiana – ZAPYTANIE OFERTOWE

Zmiana – Zał. nr 4 – Wykaz usług

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 20.08.2021

Wynik postępowania

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty – wersja dostępna cyfrowo