Nadrzędnym celem Stacji Uzdatniania Wody jest dostarczanie naszym Klientom bezpiecznej zdrowotnie wody przeznaczonej do spożycia. Dlatego na SUW został wdrożony i jest stosowany w procesach poboru wody surowej oraz jej uzdatniania System Zarzadzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Wody według reguł HACCP. Dzięki niemu Klienci mogą mieć pewność, że cały proces produkcyjny jest prowadzony profesjonalnie, zgodnie z procedurami stosowanymi przy produkcji żywności. Polityka Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przyjęta przez Zarząd Spółki realizowana jest poprzez:
• przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej GHP,
• ocenę zagrożeń i ustalanie krytycznych punktów kontroli w procesach ujmowania i uzdatniania wody,
• analizę parametrów wody surowej przed procesem uzdatniania i parametrów wody po uzdatnieniu w wyznaczonych punktach kontrolnych,
• zatrudnienie kompetentnej i kwalifikowanej kadry pracowniczej.
Jednocześnie wyniki badań jakości wody uzyskiwane zarówno przez zakładowe laboratorium, laboratoria zewnętrzne zatwierdzone przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, jak i personel Stacji Uzdatniania Wody potwierdzają, że proces uzdatniania wody jest prowadzony prawidłowo i woda uzdatniona wprowadzana do sieci wodociągowej spełnia wymogi pod względem właściwości fizyko-chemicznych, jak i bakteriologicznych stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
Wyniki badań wody zamieszczono : Informacja o jakości wody

Studnie głębinowe
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. w Skierniewicach wydobywa wodę na potrzeby mieszkańców miasta ze studni głębinowych. Spółka eksploatuje 10 studni, a woda pobierana jest z czterech warstw wodonośnych: dolnokredowej – 3 studnie , górnokredowej- 3 studnie i czwartorzędowej– 3 studnie oraz trzeciorzędowej– 1 studnia. Ujęcia zlokalizowane są na terenie parku miejskiego– 4 studnie i w obrębie ulic Sierakowickiej, Łącznej i Waryńskiego– 4 studnie oraz na terenie Stacji przy ul Waryńskiego– 2 studnie. Wszystkie studnie posiadają wymagane zezwolenia, a wydobywana woda podlega okresowej kontroli prowadzonej przez zakładowe laboratorium i PSSE w Skierniewicach
Celem zabezpieczenia studni przed zanieczyszczeniami każda ze studni posiada wyznaczone i ogrodzone strefy ochrony.
Studnie mają głębokość od 82 do 645 m. Woda pobierana ze studni głębinowych jest wolna od zanieczyszczeń typu bakteriologicznego. Jednak przekroczona jest zawartość żelaza, manganu i jonu amonowego, dlatego woda musi zostać poddana procesowi uzdatniania.
Woda wydobywana ze studni głębinowych jest pompowana rurociągami do Stacji Uzdatniania Wody.

Stacja Uzdatniania Wody
Uzdatnianie polega na wytrąceniu z wody żelaza i manganu w procesie napowietrzania, a następnie poddanie wody procesowi filtracji. Napowietrzanie wody odbywa się w dwóch areatorach stacjonarnych.
Proces filtracji odbywa się w filtrach żwirowych. Złoża składają się z warstw piasku kwarcowego, piroluzytu, i piasku o różnym uziarnieniu. Całkowita wysokość złoża filtrującego wynosi ok 1500mm.
Zadaniem złoża jest usunięcie wytrąconych w procesie aeracji żelaza i manganu oraz jonu amonowego. Jon amonowy jest usuwany przez bakterie nitryfikacyjne które zostały zaszczepione w złożu i występują w postaci błony biologicznej na powierzchni złoża filtracyjnego.
Proces filtracji odbywa się z wykorzystaniem 9 filtrów.
Stacja może maksymalnie wyprodukować ok 600m3 wody w ciągu godziny .
Kolejnym etapem procesu uzdatniania jest dezynfekcja wody. W wodzie, która jest wydobywana ze studni głębionych nie występują drobnoustroje i bakterie, a po procesie filtracji nadaje się do picia. Jednak z uwagi na to że woda uzdatniona magazynowana jest w zbiornikach retencyjnych, gdzie istnieje ryzyko pojawienia się drobnoustrojów, woda poddawana jest procesowi dezynfekcji. Dezynfekcja odbywa się z wykorzystaniem podchlorynu sodu.
Dla prawidłowego funkcjonowania filtrów konieczne jest ich płukanie oraz usunięcie żelaza i manganu, które osadziły się w procesie filtracji. Płukanie odbywa się poprzez spulchnienie złoża filtracyjnego powietrzem dostarczonym od dołu filtra i przez wymuszenie wstecznego przepływu wody przez filtry. Osadzone na złożu żelazo i mangan są wypłukiwane z filtra i odprowadzane systemem rurociągów do osadnika, a następnie są usuwane na poletko osadowe. Po wyschnięciu osad jest wywożony na wysypisko odpadów.
Magazynowanie wody odbywa się w zbiornikach retencyjnych o łącznej pojemności 6000 m3. Magazynowanie wody jest niezbędne gdyż pobór wody przez odbiorców charakteryzuje się znaczną nierównomiernością. Pobór minimalny w godzinach nocnych wynosi ok 50m3/h, a maksymalny w okresie letnim osiąga 1000 m3/h. W ciągu doby mieszkańcy miasta zużywają od 6000 do 10 000 m3 wody. Maksymalny zanotowany dobowy pobór wody wyniósł 12 235 m3. W okresach niskiego poboru SUW jest w stanie przygotować i zmagazynować wodę, którą mieszkańcy pobiorą w okresie szczytowego zapotrzebowania.
Woda ze zbiorników retencyjnych przez system pomp podawana jest do miejskiej sieci wodociągowej.
Produkcja wody jest pod stałym nadzorem laboratorium zakładowego oraz PPSE w Skierniewicach.

Modernizacja SUW
SUW na ul. Waryńskiego został wybudowany w latach 70, a w latach 89-91 rozbudowano stację. Pomimo upływu 30 lat od rozbudowy Stacji trzeba stwierdzić, że technologia SUW została dobrana prawidłowo, a produkowana woda spełnia wymagania jakie są stawiane dla jakości wody do picia. Jednak zastosowane urządzenia są już mocno przestarzałe pod względem technicznym i wymagają kompleksowej modernizacji.
W latach poprzednich zmodernizowano układ dezynfekcji wody uzdatnionej i niebezpieczną technologię dezynfekcji chlorem gazowym zastąpiono dezynfekcją z użyciem podchlorynu sodu. Zmodernizowano również układ pomp oraz częściowo zespół sprężarek dostarczający powietrze do aeratorów.
Planowana jest modernizacja, która obejmie wymianę większość stosowanych urządzeń, rurociągów, opomiarowanie oraz unowocześnienie automatyki sterowania procesem wydobycia i uzdatniania wody. Planowana jest również modernizacja zbiorników retencyjnych. Modernizacji wymaga również budynek Stacji oraz wewnętrzne drogi dojazdowe.