You are currently viewing Zabezpiecz wodomierz przed mrozem
Zabezpiecz wodomierz przed mrozem
  • Post category:aktualności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. przypomina, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązani są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym.

Należy:

  1. Odpowiednio zabezpieczyć przed mrozami wodomierze i miejsca ich zainstalowania w sposób nie utrudniający odczytów wskazań liczników.
  2. Zabezpieczyć instalację wodociągową i kanalizacyjną w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej 0°C.
  3. Zabezpieczyć elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów.

Niewypełnienie powyższych obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszty usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Prosimy również o nieukładanie pryzm śniegu i lodu na pokrywach zasuw hydrantowych, ppoż. oraz studniach rewizyjnych znajdujących się przed nieruchomościami.