You are currently viewing Zaproszenie do składania ofert „Oferta na badanie sprawozdań finansowych”
Zaproszenie do składania ofert „Oferta na badanie sprawozdań finansowych”
  • Post category:aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej, adres Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000153424 o kapitale zakładowym 58 833 000,00 zł, NIP 836-13-28-625 zaprasza firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022, 2023 sporządzonych według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań.

Wymagany termin przeprowadzenia badania i przekazania  sprawozdania:

– za rok 2022    – do 27 kwietnia 2023 r.,

– za rok 2023    – do 26 kwietnia 2024 r.

Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej i biegłego rewidenta:

  1. Firma audytorska przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych stosownie do postanowień obowiązujących przepisów prawa, m.in.:

– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów prawa,

– rozdziału 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

– standardów badania przyjętych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

  1. Przeprowadzenie badania przez firmę audytorską nastąpi w niezbędnym zakresie w siedzibie Spółki.
  2. Cena netto +VAT za badanie poszczególnych sprawozdań finansowych winna obejmować wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta związane z przeprowadzanym badaniem.
  3. Wykaz podmiotów badanych za lata 2019, 2020, 2021 z podaniem ich nazw, dodatkowe informacje wykazujące znajomość przez firmę audytorską branży, w której działa Spółka.

Kryterium wyboru firmy audytorskiej:

– cena,

– doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem badania spółek wod-kan.

Wyboru firmy audytorskiej dokona Zgromadzenie Wspólników.

Informacji w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Główna Księgowa tel.46 833 25 19.

Zainteresowane firmy proszone są o złożenie ofert w terminie do 24 listopada 2022 r.  w siedzibie Spółki lub na adres email : admin@wodkan-skierniewice.com.pl

Oferty należy opatrzyć  adnotacją  „Oferta na badanie sprawozdań finansowych”

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich złożenia oraz niespełniające wszystkich warunków określonych w zaproszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.