Spółka dysponuje własnym laboratorium, które od 2007 roku posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001. Aktualny certyfikat, obowiązujący od 22.11.2023 r. do 21.11.2026 r. nr rejestracyjny 12 100 33104 TMS, obejmuje swoim zakresem badania laboratoryjne fizykochemiczne ścieków, wody i osadów oraz badania mikrobiologiczne wody. Laboratorium zakładowe wykonuje więc analizy ścieków i osadów ściekowych zgodnie z obowiązkami, wynikającymi z pozwolenia wodnoprawnego oraz zgodnie z wymogami, określonymi w instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Laboratorium zakładowe przeprowadza analizy fizyko-chemiczne oraz analizy mikrobiologiczne wody do picia zgodnie z Harmonogramem badań wody, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, dotyczącym miejsc poboru wody oraz częstotliwości prowadzenia badań jakości wody.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. w Mokrej Prawej posiada zatwierdzony w 2020 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach System jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (decyzja z dnia 29 grudnia 2020 r., znak: PSSE.HŚ.485.100.2020). Laboratorium zakładowe może zatem świadczyć usługi w zakresie badań parametrów wody, określonych w w/w decyzji.

Wyniki badań wody, wykonane przez laboratorium zakładowe ZWiK w zakresie określonym w w/w decyzji, mogą być wykorzystywane w obszarze prawnym przez Zlecającego.