Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-II

Data ogłoszenia: 11.04.2023 r.

Przedmiot zamówienia:

„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych – cz. I-II”

Cz. I – Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPiA nad wykonaniem robót budowlanych dla trzech części zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych
z modernizacją/przebudową 12 szt. przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice, cz. I-IV”;

Cz. II – Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem robót budowlanych dla trzech części zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową 12 szt. przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice, cz. I-IV”.

Numer sprawy: ZS/001/R/U/JRP/23

Rodzaj zamówienia: usługa

Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na zasadzie konkurencyjności

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do Zapytania ofertowego – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) pn. „Modernizacja/przebudowa 27 szt. Przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice”. Dokumentacja zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi. Należy wybrać odpowiednie zamówienie z dnia 30.11.2022 r.
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 cz. I-II
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 cz. I-II
 5. 5. Wykaz usług – załącznik nr 4.1 cz. I
 6. zał. nr 4.2 – Wykaz usług cz. II
 7. zał. nr 5.1 – Wykaz osób cz. I
 8. zał. nr 5.2 – Wykaz osób cz. II
 9. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 6 cz. I-II
 10. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 7.1 cz. I
 11. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 7.2 cz. II
 12. zał. nr 8.1 – Wzór umowy cz. I
 13. zał. nr 8.2 – Wzór umowy cz. II

Wyjaśnienia i zmiany Zapytania ofertowego:

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej